„POWER — Przestrzeń dla partycypacji” — co słychać w naszych gminach?

Od jesieni 2016 roku wspieramy gminy w konsultacjach społecznych dokumentów planistycznych. W ramach projektu „POWER — Przestrzeń dla partycypacji” oferujemy wsparcie merytoryczne w zakresie partycypacji obywatelskiej i urbanistyki, proponujemy atrakcyjne narzędzia konsultacyjne, bierzemy udział w spotkaniach sieciujących. Towarzyszymy również gminom na etapie przygotowania Indywidualnych Planów Konsultacji dokumentów planistycznych (studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego).

Aktualnie z ramienia PZR Krzysztof Ślebioda, Joanna Suchomska, Dorota Michalska oraz Piotr Smolnicki (urbanista) pracują z następującymi gminami:

 • Trzemeszno,
 • Starachowice,
 • Mikołajki Pomorskie,
 • Kórnik,
 • Gorzów,
 • Cieszyn,
 • Olsztyn,
 • Czerwonak,
 • Bydgoszcz,
 • Okonek.

Będziemy sukcesywnie relacjonować nasze działania w kolejnych miastach.

 

Miastowizja — przyszłość miejsc wspólnych w Gorzowie Wielkopolskim

Pracując w Gorzowie Wielkopolskim zmierzyliśmy się z problemem zagospodarowania terenów publicznych. Dotychczasowy brak wizji ich rozwoju, w tym terenów zieleni, powoduje ich chaotyczne zagospodarowywanie. Z tego względu, w ramach prac nad aktualizacją studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gorzowa, urzędnicy zaangażowali mieszkańców do wypracowania założeń wizji rozwoju osiedlowych terenów publicznych, które zostaną uwzględnione w nowym studium.

Proces konsultacji prowadzony był bardzo szeroko (wrzesień–grudzień 2017), z użyciem różnych metod i narzędzi, co pozwoliło zaangażować łącznie blisko 800 mieszkańców Gorzowa. W ramach konsultacji urzędnicy zaprosili mieszkańców do dyskusji w mobilnych punktach konsultacyjnych w każdym z 10 rejonów miasta, gorzowianie mogli wypowiedzieć się o przestrzeniach publicznych poprzez sondaż uliczny, biorąc udział w geoankiecie, warsztatach planistycznych i geodyskusji.

Warto zwrócić uwagę na strategiczne podejście gorzowskich urzędników do wykorzystania wyników konsultacji społecznych.

Po pierwsze: na ich podstawie wyznaczono system różnego rodzaju miejskiej przestrzeni publicznej i określono wytyczne dotyczące zagospodarowania osiedlowych terenów publicznych — ich lokalizacji, funkcji, parametrów zagospodarowania. Te wnioski zostaną wykorzystane jako materiał w zakresie wyznaczania kierunków zagospodarowania terenów publicznych w aktualizowanym studium.

Po drugie: z wypracowanych wytycznych, dotyczących zagospodarowania osiedlowych terenów publicznych, będą korzystać urzędnicy i mieszkańcy podczas dyskusji o projektach zgłaszanych do realizacji za pomocą budżetu obywatelskiego. W ten sposób niewielkie inwestycje posłużą do realizacji spójnej wizji zagospodarowania terenów publicznych miasta.

Po trzecie: wnioski dotyczące podziału miasta na mniejsze jednostki wynikające z poczucia przynależności mieszkańców do konkretnych osiedli czy rejonów zostaną wykorzystane podczas dyskusji o podziale miasta na jednostki pomocnicze (w rozumieniu ustawy samorządzie gminnym).

W Gorzowie pracowaliśmy z kilkunastoosobowym zespołem urzędników z Biura Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji oraz Wydziału Urbanistyki i Architektury. Podczas tej wspólnej pracy przekonaliśmy się jak duże znaczenie, poza wiedzą merytoryczną, ma współpraca zespołu, odpowiedni podział zadań i czas na ich realizację oraz wewnętrzna ewaluacja prowadzonych działań.

Grafika dzięki uprzejmości Gorzów INFO

Więcej na temat gorzowskich konsultacji można przeczytać tutaj:

 

Zapraszamy do kontaktu!

Jeżeli Wasza gmina również jest gotowa na odważny merytorycznie proces konsultacji, wypróbowanie nowych narzędzi i nową jakość pracy wewnątrz urzędu, zapraszamy do współpracy!

  Dorota Michalska
  tel. 691 382 690
  e-mail d.michalska@pzr.org.pl

Projekt „Przestrzeń dla partycypacji” realizowany jest przez Pracownię Zrównoważonego Rozwoju w partnerstwie z Pracownią Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Fundacją Napraw Sobie Miasto oraz Związkiem Miast Polskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

www.dreamsart.plpartnerzy_zestawienie

Badania społeczne, konsultacje przestrzeni, projektowanie usług? Zapraszamy do współpracy!

Niebawem wiele gmin wystartuje z realizacją przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Zaczną się one dynamicznie rozwijać, podejmować nowe działania, uruchamiać procesy włączające mieszkańców w podejmowanie decyzji. Jako PZR wychodzimy naprzeciw potrzebom gmin chcących osiągnąć jak najlepsze rezultaty swoich kroków na drodze do pożądanych zmian, dlatego zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Od kilku lat programujemy i prowadzimy procesy związane z planowaniem i projektowaniem przestrzeni publicznych, których celem jest powstanie przestrzeni odpowiadających na potrzeby społeczne, prawne i ekonomiczne różnych grup interesariuszy. Angażujemy mieszkańców i przedstawicieli samorządów w dyskusje wokół podwórek, skwerów, placów czy parków oraz ulic i przestrzeni budynków instytucji publicznych. Realizujemy badania społeczne na zlecenie samorządów gminnych w zakresie funkcjonowania lokalnych polityk, usług i przestrzeni publicznych czy działania instytucji. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!

 

Jakie korzyści wynikają ze skorzystania z naszych usług?

 • poznanie opinii mieszkańców na temat funkcjonowania lokalnych polityk i usług publicznych, instytucji czy przestrzeni publicznych,
 • podjęcie dobrych decyzji poprzez zrozumienie i uwzględnienie różnych interesów i potrzeb mieszkańców, przedsiębiorców, inwestorów i innych interesariuszy,
 • zaangażowanie mieszkańców w wypracowanie pomysłu na funkcjonowanie lokalnych polityk i usług publicznych, oferty czy działania instytucji, zagospodarowania przestrzeni publicznych,
 • zwiększenie współodpowiedzialności społeczności lokalnej za podjęte decyzje czy wspólnie zaprojektowane przestrzenie publiczne,
 • uzyskanie zrozumienia ze strony lokalnej społeczności dla podejmowanych decyzji i zmniejszyć ryzyko konfliktów podczas realizacji inwestycji,
 • zwiększenie atrakcyjności przestrzeni publicznych, z których będzie korzystać wiele różnych grup interesariuszy.

 

Badania społeczne

W celu zdobycia pełnej wiedzy o badanym zjawisku łączymy różne techniki i narzędzia badawcze. W przygotowaniu i realizacji badań często współpracujemy z badaczami oraz studentami z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Realizując badania jakościowe stosujemy:

 • analizę danych zastanych,
 • wywiady indywidualne,
 • wywiady grupowe,
 • obserwacje,
 • spacery badawcze,
 • warsztaty diagnostyczne,
 • badania terenowe z wykorzystaniem narzędzi animacyjnych.

Realizując badania ilościowe stosujemy:

 • przestrzenną analizę danych,
 • ankiety internetowe,
 • wywiady kwestionariuszowe face to face,
 • sondaże uliczne,
 • wywiady kwestionariuszowe telefoniczne.

 

Przepis na podwórko

Prowadzimy także partycypacyjne procesy planowania przestrzeni wspólnych — np. podwórek kamienic w obszarze rewitalizacji. Wynikiem naszej pracy jest koncepcja zagospodarowania podwórka, która stanowił podstawę do realizacji działań inwestycyjnych.

Wybrane zrealizowane działania dotyczące zagospodarowania przestrzeni wspólnych:

 • warsztaty planistyczne dotyczące zagospodarowania podwórek, skwerów dla mieszkańców obszaru rewitalizacji w Malborku (2017),
 • opracowanie „Programu odnowy bydgoskich przestrzeni wspólnych — podwórek, ogródków i przedogródków” (2017),
 • spotkania na podwórkach kamienic w obszarze rewitalizacji we Włocławku (2017).

 

Partycypacyjne planowanie przestrzeni

Prowadzone przez nas procesy planowania oparte są każdorazowo o analizę uwarunkowań terenu, badania przestrzeni i badania społeczne, które pozwalają na uzyskanie całościowego obrazu funkcjonowania projektowanego obszaru.

W prace nad koncepcją zagospodarowania przestrzeni angażujemy mieszkańców, lokalnych przedsiębiorców, zarządców nieruchomości i innych interesariuszy, tak aby dobrze zdiagnozować i uwzględnić ich potrzeby.

Pracując nad koncepcją zagospodarowania przestrzeni wykorzystujemy następujące metody i narzędzia:

 • dyskusja publiczne, kawiarenki obywatelskie służące diagnozie lub dyskusji nad wypracowanymi rozwiązaniami;
 • punkt konsultacyjny — pozwala na zebranie opinii bezpośrednio w przestrzeni publicznej; czas trwania: 4–5 godzin;
 • grupy robocze (zespół roboczy) — zespół złożony z przedstawicieli różnych grup interesariuszy (10–15 osób), który podczas kilku warsztatowych spotkań wypracowuje koncepcję zagospodarowania przestrzeni; czas trwania: 3–4 spotkania, każde ok. 3 godzin;
 • warsztaty projektowania partycypacyjnego (pojedyncze warsztaty lub cykl spotkań warsztatowych) gdzie w oparciu o wyniki diagnozy, mapy i makiety projektowane są szczegółowe rozwiązania, także techniczne w ramach moderowanych spotkań; czas trwania pojedynczych warsztatów 4–5 godzin;
 • prototypowanie urbanistyczne — to tymczasowa interwencja mająca na celu przetestowanie rozwiązań w realnej rzeczywistości.

W trakcie pracy warsztatowej wykorzystywane są różne narzędzia aktywizujące i ułatwiające wspólne zaplanowanie przestrzeni: ortofotomapa lub makieta, wizualizacje, tablice kredowe, zestaw ikon z elementami infrastruktury miasta, ilustracje z inspiracjami, wsparcie architekta itp.

Zajmujemy się także projektowaniem przestrzeni objętych ochroną konserwatorską, oraz przygotowaniem projektu zagospodarowania przestrzeni do realizacji (projekt budowlany wraz z wizualizacjami i kosztorysem).

 

Projektowanie usług publicznych

Prowadzimy procesy grupowe, które pozwalają na szybką i efektywną pracę. Do wypracowania rozwiązań angażujemy interdyscyplinarny zespół złożony z kluczowych aktorów: ekspertów zewnętrznych, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, przedstawicieli samorządów lokalnych, mieszkańców.

Projektowanie koncepcji zawsze rozpoczynamy od diagnozy problemu i rozpoznania potrzeb, poprzez wypracowanie rozwiązań, które odpowiedzą na potrzeby użytkowników i jednocześnie będą zgodne z misją i charakterem oczekiwanym przez instytucję zamawiającą, po opracowanie planu wdrożenia.

Mechanizm projektowania usług publicznych można wdrożyć podczas:

 • projektowania nowych oraz usprawniania funkcjonujących usług publicznych, np.: opracowanie programu działania centrum rewitalizacji, opracowanie i wdrożenie oferty świadczonej przez instytucje kultury, wypracowanie zasad i uruchomienie budżetu obywatelskiego,
 • poszukiwania obszarów do wdrażania innowacji społecznych,
 • usprawniania wewnętrznej organizacji pracy instytucji publicznych oraz współpracy międzyinstytucjonalnej.

 

Zapraszamy do kontaktu!

  Marta Kokorzycka
  tel. 515 108 215
  e-mail m.kokorzycka@pzr.org.pl
  Dorota Michalska
  tel. 691 382 690
  e-mail d.michalska@pzr.org.pl

 

Grant badawczy „Building capacity for integrated governance at the Food-Water Energy Nexus in cities on the water”

We współpracy z dr. Wojciechem Goszczyńskim oraz dr. Michałem Wróblewskim (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) pozyskaliśmy międzynarodowy grant badawczy „Building capacity for integrated governance at the Food-Water Energy Nexus in cities on the water” w konkursie SUGI (Sustainable Urbanisation Global Initiative), finansowanym przez Belmont Forum, Joint Programe Initiative Urban Europe oraz NCN ze środków programu badawczego UE Horyzont 2020!

W ramach projektu zajmiemy się tematyką zrównoważonego rozwoju miast, nauką obywatelską, komunikacją między naukowcami a obywatelami, publicznym zaopatrzeniem w żywność wysokiej jakości. Wszystkie te działania zrealizujemy w otwartym na współpracę mieście Słupsk!

W skład konsorcjum wchodzą jednostki badawcze i organizacje pozarządowe z sześciu państw (Niemcy, Polska, USA, Szwecja, Rumunia, Wielka Brytania). Projekt wystartuje wiosną 2018 roku i potrwa do połowy 2021 roku. Więcej informacji wkrótce!

 

 

Wołomin Eco-Miastem!

W kwietniu 2016 roku mieliśmy zaszczyt pracować w Gminie Wołomin, prowadząc konsultacje społeczne w sprawie przyszłości Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Starych Lipinach.

 

Relacja z konsultacji

 

Tym bardziej z radością i dumą przyjęliśmy informacje o nagrodzeniu Wołomina w konkursie na Eco-Miasto właśnie za gospodarkę odpadami. Serdecznie gratulujemy sukcesu!

Jak pisze Elżbieta Radwan, Burmistrz Wołomina, na swojej stronie na Facebooku:

Z punktu widzenia mieszkańców chyba najważniejszą zmianą jest wprowadzenie systemu odgazowania kwatery składowiska w Starych Lipinach, dzięki czemu udało się zmniejszyć uciążliwość tej instalacji dla jej sąsiadów.

Więcej na temat tegorocznego konkursu oraz zwycięzców na Portalu Samorządowym.

Mobilny Punkt Konsultacyjny w Gminie Drzycim

W dniach 15–22 października 2017 roku mieliśmy przyjemność prowadzić część konsultacji społecznych projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami Świecką i Bydgoską w Gminie Drzycim.

Dialog z mieszkańcami i mieszkankami Drzycimia miał na celu odnalezienie odpowiedzi na pytanie, czy obecny usługowo-przemysłowy charakter omawianego obszaru gminy powinien zostać utrzymany. Uczestnicy i uczestniczki konsultacji z dużym zaangażowaniem brali udział w proponowanych przez nas rozmowach, a także chętnie wypełniali ankiety dotyczące konsultowanego terenu. Na podstawie zebranych odpowiedzi, propozycji i potrzeb wyklarował się kierunek nowego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który otwiera jednocześnie dyskusję o szczegółowych zapisach sporządzanego planu.

W procesie konsultacyjnym uczestniczyło łącznie ponad dwieście osób.

Szczegółowe wyniki konsultacji społecznych zaprezentowane zostaną na otwartym spotkaniu dla mieszkańców i mieszkanek Gminy Drzycim w listopadzie 2017 roku. Więcej o wydarzeniu wkrótce.

 

Raport do pobrania

Wyniki konsultacji prowadzonych w Mobilnym Punkcie Konsultacyjnym

Zobacz galerię zdjęć z punktu

 fot. Zuzanna Larysz

Zapraszamy na specjalizację współtworzoną przez PZR w Wyższej Szkole Bankowej!

Rekrutacja na studia „Bezpieczeństwo wewnętrzne — bezpieczeństwo lokalne i studia miejskie” trwa do końca września 2017 roku! Niewykluczone, że zostanie przedłużona. Warto więc śledzić aktualności Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu.

Sam/a zdecyduj jaką formę studiowania wybierasz:

 • studia stacjonarne (dzienne — zajęcia trwają od poniedziałku do czwartku),
 • niestacjonarne (zjazdy w soboty i niedziele).

 

Pierwszy krok rekrutacji to
wypełnienie formularza:

 1. Zapisy na nasz kierunek powinny wyglądać w następujący sposób:Formularz rekrutacyjnyPamiętaj, by zaznaczyć — na razie opcjonalnie — specjalność: Bezpieczeństwo lokalne i studia miejskie! Ostateczna deklaracja specjalności następuje w styczniu 2018 roku.
 1. W formularzu wybierasz formę płatności za studia, wybiera się również formę rabatu (średnia opłata miesięczna za studia — 10 rat — to 275 zł). Dowiedz się więcej o kosztach studiów 3-letnich licencjackich.
 2. W formularzu wybierz język obcy i stopień jego znajomości.
 3. By formularz był prawidłowo wypełniony, należy podać numer dowodu osobistego i inne dane osobowe, które pozwalają zakończyć ten etap rekrutacji.

 

Drugi etap rekrutacji polega na dostarczeniu wymaganych dokumentów.

Cały proces rekrutacji został opisany w serwisie internetowym WSB.

 

Masz pytania? Dzwoń lub pytaj:

Biuro Informacji i Rekrutacji
Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu

ul. Młodzieżowa 31 a, 87-100 Toruń
e-mail: rekrutacja@wsb.torun.pl
Gadu-Gadu: 3965403
telefony: 56 660 92 11, 56 660 92 12, 56 660 92 13

 

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Trzecie i ostatnie spotkanie dla mieszkańców Włocławka — podsumowanie wypracowanych celów oraz rekomendacji

7 września 2017 r. odbyło się kolejne spotkanie z mieszkankami i mieszkańcami Włocławka. Etap procesu rewitalizacji, w którym udział bierze PZR, powoli dobiega końca. Od ponad roku pracowaliśmy we Włocławku z różnymi grupami interesariuszy. Wspólnie wyznaczyliśmy cele rewitalizacji i wypracowaliśmy propozycje przedsięwzięć, z których część trafi do Gminnego Programu Rewitalizacji. To właśnie te przedsięwzięcia mają wpłynąć na zmianę Śródmieścia, a w konsekwencji całego Włocławka.

Spotkanie rozpoczęła prezentacja Pawła Kołacza z PZR, który opowiedział o wypracowanych celach strategicznych, prezentując jednocześnie ponad 70 rekomendowanych przez nas przedsięwzięć do Gminnego Programu Rewitalizacji. Uczestnicy spotkania zapoznali się z dobrymi praktykami z całego świata, gdzie wdrożono podobne rozwiązania. Paweł Kołacz po raz kolejny podkreślił, jak ważne są współpraca oraz zaangażowanie wszystkich w proces rewitalizacji, wzajemne zaufanie oraz cierpliwość.

Przywróćmy witalność Śródmieścia

Cele operacyjne programu pod hasłem „Przywróćmy witalność Śródmieścia” realizowane będą poprzez następujące cele strategiczne:

 1. Przywrócenie mieszkańcom poczucia sprawczości,
 2. Pobudzenie i wsparcie przedsiębiorczości lokalnej,
 3. Ukształtowanie w centrum Włocławka przyjaznej przestrzeni,
 4. Stworzenie godziwego standardu technicznego.

W drugiej części spotkania uczestniczki i uczestnicy podzielili się na mniejsze grupy, pracując przy stolikach tematycznych koordynowanych przez konkretnych moderatorów i moderatorki: „Dobry start dzieci i młodzieży ze Śródmieścia”, „Aktywizacja społeczna, kulturalna i obywatelska mieszkańców Śródmieścia”, „Aktywizacja zawodowa i wsparcie biznesu”, „Przestrzeń publiczna” oraz „Mieszkalnictwo”.

Warsztatowa formuła pozwoliła nam szczegółowo opowiedzieć o każdym celu oraz rekomendacjach, pytając jednocześnie włocławian i włocławianki o ich opinie czy uwagi dotyczące poszczególnych działań. Umożliwiła także wszystkim pracować przy każdym stole oraz włączyć się w rozmowy na temat wszystkich przedstawionych celów.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Urzędu Miasta Włocławek, miejskich instytucji oraz organizacji pozarządowych, uczestnicy grup tematycznych, a także zaangażowani mieszkańcy Włocławka.

Zobacz plansze informacyjne

Obejrzyj zdjęcia ze spotkania

swieto_sasiada_ue

World Café we Włocławku

W czwartek 7 września o godzinie 17.30 w sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek (Zielony Rynek 11/13) odbędzie się otwarte spotkanie warsztatowe dla mieszkańców Włocławka zatytułowane „Śródmieście na drodze do zmian”.

Przyjdź, dowiedz się, co zostało wypracowane podczas kilku miesięcy prac nad projektem zmian w Śródmieściu. Weź udział w dyskusji nad rozwiązaniami proponowanymi do Gminnego Programu Rewitalizacji. Zapewniamy opiekę i zabawy dla dzieci.

Zapraszamy!

swieto_sasiada_ue

Kolejne spotkania we Włocławku

W sobotę i niedzielę (12–13 sierpnia 2017 roku) projekty zapoczątkowane na Święcie Sąsiada będą kontynuowane na podwórku przy ulicy Konstytucji 3 maja 10/12 — razem z mieszkańcami będziemy próbowali prostymi środkami zmienić tę przestrzeń w bardziej przyjazną.

W weekend odbędą się także spotkania z mieszkańcami kolejnych podwórek, m.in. przy ulicach Żabiej, Bulwary i Matebudy.

Z kolei w poniedziałek, wtorek i środę (14–16 sierpnia 2017 roku) zostaną zorganizowane podwórkowe dyżury — pełna lista podwórek, na których odbędą się spotkania, zostanie opublikowana w piątek. Wtedy też na tych podwórkach zawisną plakaty informacyjne.

Podczas spotkań mieszkańcy będą mogli zgłosić swoje pomysły i propozycje do tworzonego programu rewitalizacji, uzyskać informację i pomoc w napisaniu wniosku do trwającego aktualnie konkursu mikrograntów na wspólne przedsięwzięcia podwórkowe.

swieto_sasiada_ue

Sąsiedzi świętowali we Włocławku

W dniach 22–23 lipca we Włocławku, wspólnie z Domemkultury! z toruńskiego Bydgoskiego Przedmieścia, na zaniedbanym placu przy zbiegu ulic Tumskiej i 3 Maja, zorganizowaliśmy Święto Sąsiada. Spotkanie odbyło się w ramach przygotowań do stworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla dzielnicy Śródmieście.

Dwudniowe wydarzenie było wstępem do realizowanych w sierpniu spotkań z mieszkańcami Śródmieścia, które będą się odbywały na poszczególnych podwórkach. Załoga Domukultury! chciała się w ten sposób przedstawić, nawiązać kontakty z mieszkańcami i mieszkankami chcącymi zaangażować się w oddolne procesy poprawiania jakości wspólnej przestrzeni.

W trakcie dwóch dni animatorzy wspólnie z dziećmi i ich rodzicami, wykorzystując dostępne za darmo lub niedrogie materiały (folie, drewniane elementy i tekturowe tuby — odpadki z fabryki opakowań, stare opony, plastikowe rurki, taśmy, beton, spreje, farby) zbudowali stoliki, siedzenia, kwietnik, namioty. Pobliski chodnik stał się przestrzenią twórczej ekspresji dzieci, podobnie jak malowane farbami duże połacie folii rozciągnięte między drzewami. Dziękujemy firmie PAK Toruń​ za przekazanie materiałów, które zostały wykorzystane podczas warsztatów. Dzięki uprzejmości firmy Krzysztof Wasielewski Transport-Handel-Usługi na plac przyjechała także wywrotka piasku, który okazał się wspaniałą atrakcją dla najmłodszych.

Ku zaskoczeniu organizatorów, w niedzielę dzieci z własnej inicjatywy ustawiły wszystkie przygotowane przez siebie namioty w jedno miejsce, tworząc miasteczko Eko-Deko, z demokratycznie wypracowanym regulaminem i własnym wokalno-tanecznym hymnem. Miłą niespodzianką był także duży odzew ze strony rodziców i aż osiem zaproszeń do dalszych działań na śródmiejskich podwórkach.

Wydarzenie uwypukliło ogromne braki i potrzeby, z którymi miasto zamierza zmierzyć się przy użyciu narzędzi wypracowywanych w ramach przygotowywania Gminnego Programu Rewitalizacji. Pokazało jednak także, że nawet przy niewielkim nakładzie środków finansowych, przy użyciu materiałów pozyskanych za darmo, mieszkańcy mogą zmieniać przestrzeń publiczną z nieużytku w miniplac zabaw i miejsce wspólnego wypoczynku.

Jeśli chcesz, żebyśmy odwiedzili Twoje podwórko, zadzwoń: 783 473 489​!

Zobacz galerię zdjęć z wydarzenia

swieto_sasiada_ue

Święto Sąsiada we Włocławku

Aby rewitalizacja danego obszaru się powiodła, musi się w nią zaangażować jak najszersze grono interesariuszy i interesariuszek — nie tylko tych, którzy na co dzień pracują w urzędzie miasta, instytucjach, działają w organizacjach pozarządowych.

Mieszkańcy nie zawsze mają ochotę na oficjalne spotkania i debaty, dlatego planujemy odwiedzić podwórka na obszarze Śródmieścia, porozmawiać z mieszkańcami kamienic. Na początek, wspólnie ze wspaniałą, pomysłową ekipą z związaną z Domem Kultury! z toruńskiego Bydgoskiego Przedmieścia, zapraszamy na Święto Sąsiada.

Spotykamy się w sobotę, 22 lipca i w niedzielę, 23 lipca 2017 roku na placu u zbiegu ulic 3 Maja i Tumskiej we Włocławku — zapraszamy!

 

Sobota, 22 lipca 2017 roku

 • 10.00–12.00 Budowa naturalnego placu zabaw
 • 12.00–15.00 Warsztaty projektowania miejskich mebli
 • 12.00–20.00 Strefa gier
 • 12.00–20.00 Strefa namiotów tematycznych: przyjdź, zapytaj, zaproponuj!
 • 15.00–17.00 Dziecięce komunikaty: polana manifestów
 • 15.00–20.00 Warsztaty wytwórcze: donice z betonu

 

Niedziela, 23 lipca 2017 roku

 • 10.00–12.00 Budowa naturalnego placu zabaw
 • 12.00–15.00 Warsztaty projektowania miejskich mebli
 • 12.00–20.00 Strefa gier
 • 12.00–20.00 Strefa namiotów tematycznych: przyjdź, zapytaj, zaproponuj!
 • 15.00–17.00 Kartoniaki — budowa miejskich rakiet
 • 15.00–20.00 Warsztaty wytwórcze: donice z betonu — ciąg dalszy, w tym instalacja obiektów i sadzenie roślin w przestrzeni

swieto_sasiada_ue

Strona 1 z 1412345...10...Ostatnia »
www.e-pity.pl