Badania społeczne, konsultacje przestrzeni, projektowanie usług? Zapraszamy do współpracy!

Niebawem wiele gmin wystartuje z realizacją przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Zaczną się one dynamicznie rozwijać, podejmować nowe działania, uruchamiać procesy włączające mieszkańców w podejmowanie decyzji. Jako PZR wychodzimy naprzeciw potrzebom gmin chcących osiągnąć jak najlepsze rezultaty swoich kroków na drodze do pożądanych zmian, dlatego zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Od kilku lat programujemy i prowadzimy procesy związane z planowaniem i projektowaniem przestrzeni publicznych, których celem jest powstanie przestrzeni odpowiadających na potrzeby społeczne, prawne i ekonomiczne różnych grup interesariuszy. Angażujemy mieszkańców i przedstawicieli samorządów w dyskusje wokół podwórek, skwerów, placów czy parków oraz ulic i przestrzeni budynków instytucji publicznych. Realizujemy badania społeczne na zlecenie samorządów gminnych w zakresie funkcjonowania lokalnych polityk, usług i przestrzeni publicznych czy działania instytucji. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!

 

Jakie korzyści wynikają ze skorzystania z naszych usług?

 • poznanie opinii mieszkańców na temat funkcjonowania lokalnych polityk i usług publicznych, instytucji czy przestrzeni publicznych,
 • podjęcie dobrych decyzji poprzez zrozumienie i uwzględnienie różnych interesów i potrzeb mieszkańców, przedsiębiorców, inwestorów i innych interesariuszy,
 • zaangażowanie mieszkańców w wypracowanie pomysłu na funkcjonowanie lokalnych polityk i usług publicznych, oferty czy działania instytucji, zagospodarowania przestrzeni publicznych,
 • zwiększenie współodpowiedzialności społeczności lokalnej za podjęte decyzje czy wspólnie zaprojektowane przestrzenie publiczne,
 • uzyskanie zrozumienia ze strony lokalnej społeczności dla podejmowanych decyzji i zmniejszyć ryzyko konfliktów podczas realizacji inwestycji,
 • zwiększenie atrakcyjności przestrzeni publicznych, z których będzie korzystać wiele różnych grup interesariuszy.

 

Badania społeczne

W celu zdobycia pełnej wiedzy o badanym zjawisku łączymy różne techniki i narzędzia badawcze. W przygotowaniu i realizacji badań często współpracujemy z badaczami oraz studentami z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Realizując badania jakościowe stosujemy:

 • analizę danych zastanych,
 • wywiady indywidualne,
 • wywiady grupowe,
 • obserwacje,
 • spacery badawcze,
 • warsztaty diagnostyczne,
 • badania terenowe z wykorzystaniem narzędzi animacyjnych.

Realizując badania ilościowe stosujemy:

 • przestrzenną analizę danych,
 • ankiety internetowe,
 • wywiady kwestionariuszowe face to face,
 • sondaże uliczne,
 • wywiady kwestionariuszowe telefoniczne.

 

Przepis na podwórko

Prowadzimy także partycypacyjne procesy planowania przestrzeni wspólnych — np. podwórek kamienic w obszarze rewitalizacji. Wynikiem naszej pracy jest koncepcja zagospodarowania podwórka, która stanowił podstawę do realizacji działań inwestycyjnych.

Wybrane zrealizowane działania dotyczące zagospodarowania przestrzeni wspólnych:

 • warsztaty planistyczne dotyczące zagospodarowania podwórek, skwerów dla mieszkańców obszaru rewitalizacji w Malborku (2017),
 • opracowanie „Programu odnowy bydgoskich przestrzeni wspólnych — podwórek, ogródków i przedogródków” (2017),
 • spotkania na podwórkach kamienic w obszarze rewitalizacji we Włocławku (2017).

 

Partycypacyjne planowanie przestrzeni

Prowadzone przez nas procesy planowania oparte są każdorazowo o analizę uwarunkowań terenu, badania przestrzeni i badania społeczne, które pozwalają na uzyskanie całościowego obrazu funkcjonowania projektowanego obszaru.

W prace nad koncepcją zagospodarowania przestrzeni angażujemy mieszkańców, lokalnych przedsiębiorców, zarządców nieruchomości i innych interesariuszy, tak aby dobrze zdiagnozować i uwzględnić ich potrzeby.

Pracując nad koncepcją zagospodarowania przestrzeni wykorzystujemy następujące metody i narzędzia:

 • dyskusja publiczne, kawiarenki obywatelskie służące diagnozie lub dyskusji nad wypracowanymi rozwiązaniami;
 • punkt konsultacyjny — pozwala na zebranie opinii bezpośrednio w przestrzeni publicznej; czas trwania: 4–5 godzin;
 • grupy robocze (zespół roboczy) — zespół złożony z przedstawicieli różnych grup interesariuszy (10–15 osób), który podczas kilku warsztatowych spotkań wypracowuje koncepcję zagospodarowania przestrzeni; czas trwania: 3–4 spotkania, każde ok. 3 godzin;
 • warsztaty projektowania partycypacyjnego (pojedyncze warsztaty lub cykl spotkań warsztatowych) gdzie w oparciu o wyniki diagnozy, mapy i makiety projektowane są szczegółowe rozwiązania, także techniczne w ramach moderowanych spotkań; czas trwania pojedynczych warsztatów 4–5 godzin;
 • prototypowanie urbanistyczne — to tymczasowa interwencja mająca na celu przetestowanie rozwiązań w realnej rzeczywistości.

W trakcie pracy warsztatowej wykorzystywane są różne narzędzia aktywizujące i ułatwiające wspólne zaplanowanie przestrzeni: ortofotomapa lub makieta, wizualizacje, tablice kredowe, zestaw ikon z elementami infrastruktury miasta, ilustracje z inspiracjami, wsparcie architekta itp.

Zajmujemy się także projektowaniem przestrzeni objętych ochroną konserwatorską, oraz przygotowaniem projektu zagospodarowania przestrzeni do realizacji (projekt budowlany wraz z wizualizacjami i kosztorysem).

 

Projektowanie usług publicznych

Prowadzimy procesy grupowe, które pozwalają na szybką i efektywną pracę. Do wypracowania rozwiązań angażujemy interdyscyplinarny zespół złożony z kluczowych aktorów: ekspertów zewnętrznych, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, przedstawicieli samorządów lokalnych, mieszkańców.

Projektowanie koncepcji zawsze rozpoczynamy od diagnozy problemu i rozpoznania potrzeb, poprzez wypracowanie rozwiązań, które odpowiedzą na potrzeby użytkowników i jednocześnie będą zgodne z misją i charakterem oczekiwanym przez instytucję zamawiającą, po opracowanie planu wdrożenia.

Mechanizm projektowania usług publicznych można wdrożyć podczas:

 • projektowania nowych oraz usprawniania funkcjonujących usług publicznych, np.: opracowanie programu działania centrum rewitalizacji, opracowanie i wdrożenie oferty świadczonej przez instytucje kultury, wypracowanie zasad i uruchomienie budżetu obywatelskiego,
 • poszukiwania obszarów do wdrażania innowacji społecznych,
 • usprawniania wewnętrznej organizacji pracy instytucji publicznych oraz współpracy międzyinstytucjonalnej.

 

Zapraszamy do kontaktu!

  Marta Kokorzycka
  tel. 515 108 215
  e-mail m.kokorzycka@pzr.org.pl
  Dorota Michalska
  tel. 691 382 690
  e-mail d.michalska@pzr.org.pl