Diagnoza społecznego otoczenia Wisły w województwie kujawsko-pomorskim — raport z badania

Publikujemy raport dotyczący społecznego funkcjonowania Wisły w naszym regionie: wiślane inicjatywy potrzebują wzmocnienia i sieciowania.

Dzielimy się z Wami jednym z naszych produktowych rezultatów projektu Wisła wciąga.

Od początku projektu przeprowadziliśmy szereg działań diagnostycznych: warsztaty, wywiady, badanie ankietowe i analizę danych, aby ugruntować naszą wiedzę na temat społecznego funkcjonowania Wisły w naszym regionie. Łącznie zaangażowaliśmy blisko 90 osób, aby zmapować podmioty działające wokół Wisły i rozpoznać potencjały, wyzwania oraz potrzeby zmian związane z prowadzeniem przyszłych, także wspólnych działań.

Zebrane wnioski z diagnozy wzmocniły ważność celu projektu Wisła wciąga, potwierdzając, że budowanie społeczności sojuszników Wisły oraz wzmacnianie i rozwój inicjatyw podejmowanych na rzecz i wokół Wisły jest potrzebne i pożądane.

Przytaczamy kilka wybranych wniosków i zachęcamy do zapoznania się z całością raportu:

Pobierz raport

Wiemy, że Wisła w naszym regionie i jej otoczenie posiada duży potencjał jako miejsce działań społecznych, kulturalnych, rekreacyjnych czy sportowych. Jednocześnie zasoby, którymi dysponują podmioty działające wokół Wisły pozwalają w głównej mierze na realizację drobnych inicjatyw o charakterze lokalnym, których skala oddziaływania jest niewielka i nie prowadzi do znaczącego wzrostu zainteresowania Wisłą oraz podejmowania nowych inicjatyw skoncentrowanych w otoczeniu rzeki. Dlatego też potencjał rozwoju współpracy wokół Wisły powinien być skierowany na wsparcie lokalnych organizacji i stowarzyszeń czy grup nieformalnych, a także samorządów. To wśród nich drzemie potencjał pokazania prawdziwie lokalnego i zróżnicowanego potencjału Wisły w regionie.

Wśród naszych badanych panuje ogólne przekonanie co do tego, że potencjał Wisły w regionie jest niedostatecznie wykorzystany, a przedsięwzięć, które stanowią przestrzeń do kooperacji i wzajemnego poznania się wiślanych aktorów jest w regionie za mało. Dostrzeganą barierą w wykorzystaniu potencjału Wisły jest brak koordynacji działań podejmowanych w otoczeniu rzeki, brak strategii rozwoju turystyki w oparciu o dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Wisły, niski poziom współdziałania i wzajemnej promocji działań.

Brakuje także przestrzeni, forum, gdzie mieszkańcy mogliby dyskutować o potrzebach i oczekiwaniach związanych z wykorzystaniem Wisły, ale też uzyskać wsparcie na początku swojego zaangażowania w aktywne działania w otoczeniu Wisły.

Odpowiadając na te wyzwania już dziś zapraszamy do współpracy i wzmacniania lokalnych inicjatyw wokół Wisły, które możemy wspólnie podjąć w ramach projektu Wisła wciąga.


Projekt realizowany jest przez Fundację Wolna Wisła i Pracownię Zrównoważonego Rozwoju. Realizacja projektu jest możliwa dzięki dotacji programu „Aktywni Obywatele — Fundusz Krajowy”, finansowanego z Funduszy EOG.

 

Koordynator z ramienia PZR

  Krzysztof Ślebioda
  tel. 695 254 739
  e-mail k.slebioda@pzr.org.pl