Jak wziąć udział w wyborach bez meldunku w Toruniu

Mieszkańcy Torunia, którzy pracują, uczą się lub prowadzą firmę, ale nie posiadają zameldowania w naszym mieście, mogą wybierać prezydenta/kę oraz radnych/e 16 listopada 2014 r. w wyborach samorządowych. Wystarczy wpisać się do stałego rejestru wyborców w Toruniu.

Rejestr wyborców to lista osób którym przysługuje prawo udziału w wyborach i referendach. Zasadniczo każda osoba z chwilą ukończenia 18 roku życia, zameldowana na terenie danej gminy zostaje automatycznie wpisana do rejestru wyborców w gminie, w której posiada meldunek. Polskie prawo pozwala, na wniosek osoby zainteresowanej, dokonania wpisu do rejestru wyborców w gminie, w której stale zamieszkuje.

Uwaga! Można być wpisanym tylko do jednego rejestru wyborców. Z chwilą rejestracji w rejestrze wyborców w Toruniu zostaniemy wyrejestrowani z rejestru wyborców w miejscu, w którym byliśmy wcześniej.

Jak to zrobić?

1. By dokonać wpisu należy wypełnić wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców oraz pisemną deklarację z niezbędnymi danymi.

Uzasadnienie złożenia wniosku nie jest formalnie wymagane – rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. Nr 158, poz. 941 z późn. zm.).

2. Podpisane dokumenty wraz z kserokopią ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość (np dowód osobisty) składamy w Wydziale Spraw Administracyjnych – Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych Urzędu Miasta Torunia przy ulicy Batorego 38/40. Sprawę można załatwić w pokoju nr 26, II piętro. Telefony do osób prowadzących sprawę: 56 611 83 44; 56 611 83 13; 56 611 83 45; 56 611 83 55.

Na rozpatrzenie złożonego wniosku urzędnicy mają 3 dni.W tym czasie mają obowiązek wydać decyzję o wpisaniu, bądź odmowie wpisania do rejestru wyborców. Obowiązujące przepisy nie precyzują, kiedy taki wniosek można złożyć najpóźniej. Teoretycznie może to być 14 listopada.

Więcej przydatnych informacji o wyborach samorządowych na stronie glosuj.org.pl.