„POWER — Przestrzeń dla partycypacji” — co słychać w naszych gminach?

Od jesieni 2016 roku wspieramy gminy w konsultacjach społecznych dokumentów planistycznych. W ramach projektu „POWER — Przestrzeń dla partycypacji” oferujemy wsparcie merytoryczne w zakresie partycypacji obywatelskiej i urbanistyki, proponujemy atrakcyjne narzędzia konsultacyjne, bierzemy udział w spotkaniach sieciujących. Towarzyszymy również gminom na etapie przygotowania Indywidualnych Planów Konsultacji dokumentów planistycznych (studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego).

Czytaj dalej

Badania społeczne, konsultacje przestrzeni, projektowanie usług? Zapraszamy do współpracy!

Niebawem wiele gmin wystartuje z realizacją przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Zaczną się one dynamicznie rozwijać, podejmować nowe działania, uruchamiać procesy włączające mieszkańców w podejmowanie decyzji. Jako PZR wychodzimy naprzeciw potrzebom gmin chcących osiągnąć jak najlepsze rezultaty swoich kroków na drodze do pożądanych zmian, dlatego zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Czytaj dalej

Mobilny Punkt Konsultacyjny w Gminie Drzycim

W dniach 15–22 października 2017 roku mieliśmy przyjemność prowadzić część konsultacji społecznych projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami Świecką i Bydgoską w Gminie Drzycim.

Dialog z mieszkańcami i mieszkankami Drzycimia miał na celu odnalezienie odpowiedzi na pytanie, czy obecny usługowo-przemysłowy charakter omawianego obszaru gminy powinien zostać utrzymany. Uczestnicy i uczestniczki konsultacji z dużym zaangażowaniem brali udział w proponowanych przez nas rozmowach, a także chętnie wypełniali ankiety dotyczące konsultowanego terenu. Na podstawie zebranych odpowiedzi, propozycji i potrzeb wyklarował się kierunek nowego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który otwiera jednocześnie dyskusję o szczegółowych zapisach sporządzanego planu.

W procesie konsultacyjnym uczestniczyło łącznie ponad dwieście osób.

Szczegółowe wyniki konsultacji społecznych zaprezentowane zostaną na otwartym spotkaniu dla mieszkańców i mieszkanek Gminy Drzycim w listopadzie 2017 roku. Więcej o wydarzeniu wkrótce.

 

Raport do pobrania

Wyniki konsultacji prowadzonych w Mobilnym Punkcie Konsultacyjnym

Zobacz galerię zdjęć z punktu

 fot. Zuzanna Larysz

Dolina Dolnej Wisły – zapraszamy na film

Zachęcamy do obejrzenia filmy zrealizowanego przez Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA w ramach projektu „Ptasie Wyspy – czynna ochrona ptaków siewkowych (Charadriiformes) w najważniejszych ostojach gatunków”.  W ramach projektu realizowaliśmy proces dialogowy z udziałem przedstawicieli różnych grup interesariuszy, którego celem było wypracowanie zasad gospodarowania wodami w obszarze Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły, z uwzględnieniem ochrony ptaków siewkowych oraz interesów poszczególnych grup.
Film opowiada o przyrodzie dwóch obszarów Natura 2000 położonych w województwie kujawsko-pomorskim tj. Żwirowni Skoki i Dolinie Dolnej Wisły. Przedstawia gatunki ptaków siewkowych, które zamieszkują te obszary, a także o potrzebie ich ochrony i podejmowanych działaniach ochronnych.

Głos do filmu użyczyła Krystyna Czubówna!
Film można znaleźć na stronie projektu: www.ptasiewyspy.alauda.org.pl.

Konsultacje społeczne w sprawie przyszłości ZZO w Starych Lipinach

Mieszkańcy Gminy Wołomin mieli obawy i wątpliwości związane z przyszłością składowiska i rozbudowywanego Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO) w Starych Lipinach. W związku z tym Burmistrz Wołomina, Elżbieta Radwan, w kwietniu tego roku zaprosiła mieszkańców gminy do konsultacji społecznych. Konsultacje prowadzili Piotr Wielgus i Paweł Kołacz. Użyli sprawdzonej przez Pracownię Zrównoważonego Rozwoju metody Lokalnego Komitetu Dialogu (LKD).

Proces zainaugurowało otwarte dla wszystkich spotkanie, po którym przystąpiono do kilkutygodniowej diagnozy. Następnie rozpoczęła się najważniejsza część procesu, czyli spotkania LKD.

Powstanie Zakładu Zagospodarowania Odpadów od początku budziło sprzeciw części mieszkańców, decyzję o przystąpieniu do inwestycji podjęto bez należycie przeprowadzonych konsultacji. Mieszkańcy obawiali się uciążliwości takiego sąsiedztwa, utraty wartości nieruchomości, pogorszenia stanu zdrowia. Mieszkańcy sugerowali, że składowisko można by przekształcić np. w stok narciarski lub inne miejsce, służące aktywnemu spędzaniu czasu. Zwolennicy ukończenia budowy zakładu zwracali uwagę między innymi na już poniesione koszty, na likwidację miejsc pracy, potencjalne zyski dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania (MZO) i gminy z działalności Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

Zadaniem LKD było wzięcie pod uwagę argumentów obu stron i wypracowanie rekomendacji dotyczących tego, jaka powinna być przyszłość Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Starych Lipinach. Według członków komitetu, gmina powinna przede wszystkim stworzyć wieloletnią strategię zarządzania odpadami, rada miejska oraz burmistrz powinni zapewnić dalsze funkcjonowanie Miejskiego Zakładu Oczyszczania oraz dotychczasowy poziom zatrudnienia. Zakład Zagospodarowania Odpadów w Starych Lipinach nadal powinien funkcjonować, jednak uczestnicy LKD (z wyjątkiem pracowników MZO) nie zgodzili się na uruchomienie nowej kwatery składowiska. LKD wniósł o wycofanie wniosku o pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji do składowania odpadów.

Kompromis ten nie spotkał się ze zrozumieniem wszystkich mieszkańców: właściciele sąsiadujących z ZZO działek przekonywali, że jakakolwiek działalność związana z gospodarką odpadami wpływa negatywnie na ceny gruntów. Część interesariuszy obawia się rozbudowania ZZO w przyszłości, po ewentualnej zmianie władz MZO. Jednak większość mieszkańców wyraziła swoje zadowolenie z rekomendacji i liczą na ich wdrożenie przez władze Wołomina.

 

Przeprowadzony w Wołominie proces partycypacyjny opierał się na partnerstwie i szacunku władz Gminy Wołomin do obywateli. Końcowe rekomendacje zostały wypracowane na podstawie badań, analizy różnych możliwość, pozyskanej w trakcie procesu wiedzy członków LKD, dialogu pomiędzy interesariuszami. Zaproponowane rozwiązania, pomimo dużej polaryzacji stron, zapobiegają eskalacji konfliktu mieszkańców i pracowników MZO, jednocześnie nadając właściwy kierunek rozwoju gospodarki odpadami w gminie, a MZO — perspektywy rozwoju.

Dobre zarządzanie (good governance) to podejmowanie decyzji oraz działań charakteryzujące się angażowaniem wszystkich zainteresowanych stron, praworządnością, przejrzystością, odpowiadaniem na potrzeby społeczne, dążeniem do konsensusu, uwzględnianiem głosów mniejszości, efektywnością, jak również szeroko rozumianą odpowiedzialnością wobec społeczeństwa. Zarządzanie poprzez włączanie interesariuszy w procesy decyzyjne to koncepcja zarządzania, która daje najlepsze efekty w zakresie polepszenia jakości życia i rozwoju społecznego.

Przeprowadzone w Wołominie proces konsultacyjny i badanie opinii mieszkańców wskazują, że mieszkańcy chcą angażować się w takie konsultacje i chcą, aby gmina była zarządzana z ich aktywnym udziałem. Dotychczasowy model zarządzania (brak konsultacji społecznych, pomijanie opinii mieszkańców) doprowadziły do konfliktu społecznego i sporu prawnego w sprawie inwestycji w Starych Lipinach. Pomimo dotychczasowych doświadczeń i braku zaufania do władz, mieszkańcy Wołomina i Starych Lipin wykazali się dużą empatią i zaangażowaniem w pracy nad kompromisem, z nadzieją na zakończenie dzielącego mieszkańców konfliktu.

Zobacz więcej

Translate »