Przestrzeń dla partycypacji. Murowana Goślina

 

Celem przeprowadzonych konsultacji była zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina, w tym zebranie wniosków dotyczących celów publicznych w obszarze gminy i diagnoza oczekiwań mieszkańców gminy wobec oferty usługowo-społecznej.

Metody i narzędzia: badanie ankietowe, punkty konsultacyjne, spotkania otwarte z mieszkańcami z elementem pracy w grupach, raport końcowy

Na zlecenie: Gmina Murowana Goślina