Przestrzeń dla partycypacji. Zgorzelec

Celem przeprowadzonych konsultacji było zaangażowanie w proces konsultacji osób zamieszkujących w sąsiedztwie konsultowanego terenu i zebranie ich opinii, uwag i rekomendacji mieszkańców wobec przedstawionych założeń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Henrykowskiej w Dzielnicy Północ w Zgorzelcu. We współpracy z pracownikami Urzędu  Miasta Zgorzelec wypracowano Indywidualny Plan Konsultacji, określając cele, narzędzia, interesariuszy procesu, tematykę konsultacji, a także założenia kampani informacyjnej skierowanej do mieszkańców. Dokument stanowił cenny instrument w rękach urzędników na drodze do realizacji skutecznych i efektywnych konsultacji z mieszkańcami. Podjęte działania zaowocowały dużą aktywnością i zaangażowaniem społeczności lokalnej oraz satysfakcją urzędników z osiagniętych rezultatów. Konsultacje prowadzono w ramach projektu “Przestrzeń dla partycypacji 2”.

 

Metody i narzędzia: internetowy formularz do składania uwag, punkt konsultacyjny połączony z sondażem ulicznym, spotkanie otwarte z mieszkańcami, raport podsumowujący konsultacje

Na zlecenie: Miasto Zgorzelec

Link do projektu: https://zgorzelec.konsultacjejst.pl/konsultacje-spoleczne