Nowa instytucja kultury — zaplanowana przez mieszkańców

W największej dzielnicy w Bydgoszczy — Fordonie powstanie nowa instytucja kultury, roboczo nazwana Centrum Kultury Fordon (CKF). Miasto zaprosiło do rozmów mieszkanki i mieszkańców Fordonu, organizacje pozarządowe, lokalne liderki i liderów, aby wspólnie wypracować zasady funkcjonowania CKF.

Naszą rolą było przeprowadzenie diagnozy funkcjonowania kultury w Fordonie oraz przygotowanie merytoryczne i przeprowadzenie procesu projektowania działania instytucji. Już pobieżna analiza dokumentów i pierwsze rozmowy uzasadniły potrzebę stworzenia dużej silnej instytucji kultury w tej części Bydgoszczy. W Fordonie funkcjonuje kilka prężnych organizacji, takich jak: Młodzieżowy Dom Kultury nr 5, Fundacja Wiatrak, Stowarzyszenie Miłośników Starego Fordonu, jednak potrzeby mieszkanek i mieszkańców są dużo większe. W dzielnicy brakuje profesjonalnej sali widowiskowej, w której mogłyby się odbywać koncerty, nie ma dużej imprezy plenerowej, mogącej stanowić wizytówkę Fordonu, ale także miejsca spotkań, gdzie można by wymienić się doświadczeniami, omówić wspólne działania czy też po prostu napić się herbaty i swobodnie porozmawiać. Uczestnicy spotkań wyrażali potrzebę i chęć współpracy pomiędzy działającymi na Fordonie organizacjami i instytucjami, CKF mogłoby stwarzać warunki i wspierać wspólne działania.

W pierwszym etapie działań diagnostycznych, analizie poddaliśmy wcześniejsze projekty, raporty z badań, dokumenty strategiczne w zakresie lokalnej polityki kulturalnej i społecznej w Bydgoszczy oraz samym Fordonie. Celem analizy było zdiagnozowanie ogólnych kierunków prowadzenia polityki kulturalnej w mieście oraz głównych problemów i wyzwań w tym obszarze. Na podstawie analizy dostępnych danych zbudowaliśmy wstępną mapę interesariuszy procesu.

Kolejny etap działań diagnostycznych stanowiło przeprowadzenie zogniskowanych wywiadów grupowych z przedstawicielami różnych grup interesariuszy. Uczestnikami wywiadów byli odbiorcy i twórcy kultury, pracownicy administracji, eksperci, przedstawiciele organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i rad osiedli, eksperci, rady osiedli, młodzież, dorośli, seniorzy. Część projektowa społecznego procesu projektowania CKF opierała się na pracy warsztatowej. Zadaniem warsztatów było wypracowanie celów i zakresu działania CKF, modelu zarządzania instytucją oraz zebranie pierwszych pomysłów na działania, które mogłyby być realizowane przez instytucję. Grupa warsztatowa wypracowała propozycje konkretnych rozwiązań dla zdiagnozowanych problemów i potrzeb związanych z nową instytucją kultury w Fordonie oraz w odniesieniu do problemów i wyzwań w obszarze społeczno-kulturalnym w tej części miasta. Spotkania odbyły się w grudniu 2019 r.

Dane pozyskane z analizy dokumentów oraz wyniki pracy grup warsztatowych znalazły swoje odzwierciedlenie w raporcie przekazanym do Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy, któremu ma podlegać fordońska jednostka kultury. W kolejnych etapach koncepcja CKF zostanie poddana szerokim konsultacjom.

Obejrzyj fotorelację ze spotkań