Tu mieszkam, tu działam

Trwające projekty

Od dłuższego czasu działając lokalnie obserwujemy coraz mniejszy stopień zaangażowania społecznego i osłabienie poczucia tożsamości na terenie Chełmińskiego Przedmieścia w Toruniu.

To historyczna dzielnica miasta. Zamieszkuje ją ok. 45 tysięcy osób. Historia przedmieścia sięga początków miasta, co pozwoliło na ukształtowanie się swoistego charakteru i tożsamości tego miejsca. Druga połowa XX i pierwsze dekady XXI wieku to okres intensywnej modernizacji i rozbudowy miasta. Wiązało się z dużym przekształceniem tego terenu.

Wskutek postępującej rozbudowy tej części miasta, zatarte zostały historycznie ukształtowane granice okręgu Chełmińskiego Przedmieścia. Zmiana struktury zabudowy, poprzez zniszczenie historycznych budynków szkieletowych i nielicznych w tej części miasta willi zastąpionych zabudową wielorodzinną skutkowało znacznymi zmianami demograficznymi. Nastąpiła wymiana i wzrost liczby mieszkańców okręgu pochodzących z innych części miasta lub spoza Torunia, co wpłynęło na zanik dotychczasowej wyraźnej tożsamości mieszkańców tej części miasta, ukształtowanej głównie historycznie. W obecnych granicach okręgu znajdują się też obszary historycznie odrębnych, posiadających odmienną tożsamość dzielnic: część Mokrego, Bielany, część osiedla Wrzosy.

Wspólnie ze Stowarzyszeniem Chełmińskie Przedmieście Tu Mieszkam i Radą Okręgu Chełmińskie, chcemy podnieść poziom aktywności społecznej i działać na rzecz (od)budowy tożsamości lokalnej mieszkańców;

Case study obejmujące jeden z trzynastu funkcjonujących w mieście okręgów pozwoli wypracować metodę możliwą do zastosowania w kolejnych okręgach.

Projekt zakłada przeprowadzenie diagnozy składającej się z prac studyjnych i warsztatów, uwzględniającej zarówno mieszkańców jak i radę okręgu. Realizowane działania pozwolą z jednej strony dotrzeć do lokalnej społeczności z informacjami o historii i współczesności okręgu, jego problemach i sposobach ich rozwiązywania, z drugiej natomiast zebrać nowe i uzupełnić posiadane informacje sytuacji społecznej na Chełmińskim Przedmieściu.

Posłużą one do opracowania rekomendacji i wniosku o konsultacje społeczne dotyczące funkcjonowania rad okręgu w Toruniu. Działająca w okręgu rada okręgu złoży wniosek do Prezydenta Miasta Torunia wykorzystując jako argumentację materiały zebrane podczas realizacji projektu.

Bezpośrednimi odbiorcami naszego projektu są Mieszkańcy okręgu Przedmieście Chełmińskie – zamieszkujący zarówno część centralną jak i części peryferyjne oraz mieszkańcy części okręgów przyległych. Mieszkańcy zostaną zaproszeni do udziału w diagnozie (200 osób) oraz do udziału we wspólnych warsztatach z członkami rady okręgu (min. 60 osób).Zależy nam na zaangażowaniu młodzieży – tak, aby dzięki zwiększeniu poziomu tożsamości lokalnej, określeniu przynależności do okręgu od najmłodszych lat rozwijać w nich nawyk aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnych. Planujemy zaangażowanie w diagnozę uczniów w trakcie lekcji z wychowawcą / lekcji historii.

Chcemy bezpośrednio dotrzeć do władz Miasta – Rady Miasta oraz Prezydenta Miasta Torunia i stworzyć rekomendacje dotyczące warunków brzegowych, na jakich funkcjonować powinna jednostka pomocnicza Gminy Miasta Torunia.

W nasze działania chcemy zaangażować formalne i nieformalne organizacje działające na obszarze okręgu chełmińskie.

Pośrednimi odbiorcami projektu są mieszkańcy Torunia z pozostałych okręgów, gdyż zgodnie z naszym założeniem, wnioski z projektu będzie można odnieść do funkcjonowania wszystkich rad okręgowych w Toruniu.

 

Koordynator z ramienia PZR

  Damian Jasiński
  tel. 881 301 125
  e-mail d.jasinski@pzr.org.pl

 

Partnerzy projektu

Translate »