„POWER — Przestrzeń dla partycypacji” — co słychać w naszych gminach?

Od jesieni 2016 roku wspieramy gminy w konsultacjach społecznych dokumentów planistycznych. W ramach projektu „POWER — Przestrzeń dla partycypacji” oferujemy wsparcie merytoryczne w zakresie partycypacji obywatelskiej i urbanistyki, proponujemy atrakcyjne narzędzia konsultacyjne, bierzemy udział w spotkaniach sieciujących. Towarzyszymy również gminom na etapie przygotowania Indywidualnych Planów Konsultacji dokumentów planistycznych (studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego).

Aktualnie z ramienia PZR Krzysztof Ślebioda, Joanna Suchomska, Dorota Michalska oraz Piotr Smolnicki (urbanista) pracują z następującymi gminami:

  • Trzemeszno,
  • Starachowice,
  • Mikołajki Pomorskie,
  • Kórnik,
  • Gorzów,
  • Cieszyn,
  • Olsztyn,
  • Czerwonak,
  • Bydgoszcz,
  • Okonek.

Będziemy sukcesywnie relacjonować nasze działania w kolejnych miastach.

 

Miastowizja — przyszłość miejsc wspólnych w Gorzowie Wielkopolskim

Pracując w Gorzowie Wielkopolskim zmierzyliśmy się z problemem zagospodarowania terenów publicznych. Dotychczasowy brak wizji ich rozwoju, w tym terenów zieleni, powoduje ich chaotyczne zagospodarowywanie. Z tego względu, w ramach prac nad aktualizacją studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gorzowa, urzędnicy zaangażowali mieszkańców do wypracowania założeń wizji rozwoju osiedlowych terenów publicznych, które zostaną uwzględnione w nowym studium.

Proces konsultacji prowadzony był bardzo szeroko (wrzesień–grudzień 2017), z użyciem różnych metod i narzędzi, co pozwoliło zaangażować łącznie blisko 800 mieszkańców Gorzowa. W ramach konsultacji urzędnicy zaprosili mieszkańców do dyskusji w mobilnych punktach konsultacyjnych w każdym z 10 rejonów miasta, gorzowianie mogli wypowiedzieć się o przestrzeniach publicznych poprzez sondaż uliczny, biorąc udział w geoankiecie, warsztatach planistycznych i geodyskusji.

Warto zwrócić uwagę na strategiczne podejście gorzowskich urzędników do wykorzystania wyników konsultacji społecznych.

Po pierwsze: na ich podstawie wyznaczono system różnego rodzaju miejskiej przestrzeni publicznej i określono wytyczne dotyczące zagospodarowania osiedlowych terenów publicznych — ich lokalizacji, funkcji, parametrów zagospodarowania. Te wnioski zostaną wykorzystane jako materiał w zakresie wyznaczania kierunków zagospodarowania terenów publicznych w aktualizowanym studium.

Po drugie: z wypracowanych wytycznych, dotyczących zagospodarowania osiedlowych terenów publicznych, będą korzystać urzędnicy i mieszkańcy podczas dyskusji o projektach zgłaszanych do realizacji za pomocą budżetu obywatelskiego. W ten sposób niewielkie inwestycje posłużą do realizacji spójnej wizji zagospodarowania terenów publicznych miasta.

Po trzecie: wnioski dotyczące podziału miasta na mniejsze jednostki wynikające z poczucia przynależności mieszkańców do konkretnych osiedli czy rejonów zostaną wykorzystane podczas dyskusji o podziale miasta na jednostki pomocnicze (w rozumieniu ustawy samorządzie gminnym).

W Gorzowie pracowaliśmy z kilkunastoosobowym zespołem urzędników z Biura Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji oraz Wydziału Urbanistyki i Architektury. Podczas tej wspólnej pracy przekonaliśmy się jak duże znaczenie, poza wiedzą merytoryczną, ma współpraca zespołu, odpowiedni podział zadań i czas na ich realizację oraz wewnętrzna ewaluacja prowadzonych działań.

Grafika dzięki uprzejmości Gorzów INFO

Więcej na temat gorzowskich konsultacji można przeczytać tutaj:

 

Zapraszamy do kontaktu!

Jeżeli Wasza gmina również jest gotowa na odważny merytorycznie proces konsultacji, wypróbowanie nowych narzędzi i nową jakość pracy wewnątrz urzędu, zapraszamy do współpracy!

  Dorota Michalska
  tel. 691 382 690
  e-mail d.michalska@pzr.org.pl

Projekt „Przestrzeń dla partycypacji” realizowany jest przez Pracownię Zrównoważonego Rozwoju w partnerstwie z Pracownią Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Fundacją Napraw Sobie Miasto oraz Związkiem Miast Polskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

www.dreamsart.plpartnerzy_zestawienie