Projekt o Dolinie Dolnej Wisły

Zachęcamy do zapoznania się z przyrodniczym projektem realizowanym przez Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA z Torunia.
Głównym celem projektu jest poprawa jakości miejsc lęgowych ptaków siewkowych (Charadriiformes), w szczególności 2 gatunków rybitw (rybitwy rzecznej Sterna hirundo i rybitwy białoczelnej Sternula albifrons) oraz innych gatunków (sieweczka rzeczna Charadrius dubius, sieweczka obrożna Charadrius hiaticula, mewa czarnogłowa Larus melanocephalus, śmieszka Chroicocephalus ridibundus, mewa siwa Larus canus) gniazdujących na piaszczystych wyspach w 2 najważniejszych ostojach gatunków w województwie kujawsko-pomorskim tj. na obszarach specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły PLB040003 i Żwirownia Skoki PLB040005.
Projekt zakłada realizację szeregu działań ochrony czynnej m.in. odtwarzania i wzmacniania wysp, budowy sztucznych pływających wysp, ale także działań edukacyjnych i tzw. działań strażniczych. W ramach projektu działać będzie grupa wolontariuszy Patrol Natura 2000, która monitorować będzie obszary objęte projektem i raportować o zaobserwowanych zagrożeniach dla gatunków ptaków gniazdujących w obszarze – rybitw, mew i sieweczek.
Więcej o projekcie, działaniach ochrony czynnej, działaniach edukacyjnych, efektach działań, gatunkach i obszarach objętych projektem można przeczytać na stronie projektu: www.ptasiewyspy.alauda.org.pl. Zachęcamy do odwiedzenia strony projektu.
Projekt „Ptasie wyspy – czynna ochrona ptaków siewkowych (Charadriiformes) w najważniejszych ostojach gatunków” Nr 25/2015/Wn-02/OP-XN-02/D o wartości 1 835 382 zł jest dofinansowany z Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w kwocie 1 560 075 zł.