Stary Fordon — rewitalizacja!

25 miliardów złotych na rewitalizację zaniedbanych obszarów miejskich w Polsce. Niektórzy nadal sądzą, że rewitalizacja to remont, chcą odnawiać elewacje, wymieniać bruk i restaurować pomniki.

Tymczasem rewitalizacja to „wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez przedsięwzięcia całościowe, obejmujące różne sfery życia. Ich celem jest m.in. poprawa jakości życia mieszkańców, przeciwdziałanie trudnościom gospodarczym tych terenów oraz złemu stanowi technicznemu budynków, a także poprawa stanu środowiska” (Narodowy Program Rewitalizacji).

Aby była skuteczna, konieczne jest przeprowadzenie wnikliwej diagnozy społecznej, a następnie opracowanie strategii rewitalizacji wspólnie z mieszkańcami wybranego terenu.

Prace nad gminnym programem rewitalizacji zaczęły się między innymi w Bydgoszczy. Przez ostatnie pół roku pracowaliśmy nad społeczną strategią rewitalizacji Starego Fordonu, niegdyś samodzielnego, prężnie rozwijającego się miasteczka, dziś zaniedbanej dzielnicy Bydgoszczy.

Proces rewitalizacji rozpoczęliśmy od diagnozy społecznej, która objęła analizę danych zastanych, badania przestrzeni oraz sondaże i wywiady indywidualne z mieszkańcami Starego Fordonu. Przez kilka miesięcy badaliśmy potrzeby mieszkańców, rozmawialiśmy z nimi na temat ich oczekiwań i obaw związanych z planowanymi zmianami.

UZYTKOWNICY-D-POWSZEDNI

Zdiagnozowaliśmy główne problemy Starego Fordonu wskazywane przez mieszkańców:

 • zła infrastruktura: ulice, budynki, przestrzeń publiczna;
 • niezagospodarowane tereny rekreacyjne: nadbrzeże, targowisko, rynek;
 • brak życia kulturalno-rozrywkowego;
 • niska atrakcyjność gospodarcza, brak pracy w samym Starym Fordonie;
 • niska jakość komunikacji z Bydgoszczą, tranzyt osobowy przez ul. Bydgoską i Wyzwolenia.

 

Na podstawie wieloaspektowej diagnozy funkcjonowania dzielnicy określiliśmy najważniejsze obszary deficytowe:

 • niski poziom przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej;
 • brak aktywności kulturalno-rozrywkowej, w tym aktywności w przestrzeni publicznej;
 • niska jakość infrastruktury (elewacje budynków, stan dróg, zagospodarowanie przestrzeni publicznych);
 • problemy komunikacyjne Starego Fordonu.

 

Wspólnie z mieszkańcami wypracowaliśmy rekomendacje i propozycje rozwiązań dla następujących obszarów problemowych Starego Fordonu:

 1. Rozwój przedsiębiorczości.
 2. Dostępność i komunikacja.
 3. Kultura i historyczne dziedzictwo Starego Fordonu.
 4. Rekreacja.
 5. Miejsca spotkań w przestrzeni publicznej.

 

Na podstawie pracy blisko 80 mieszkańców przygotowaliśmy dokument społecznej strategii rewitalizacji Starego Fordonu, który stanowi zestaw ponad 100 związanych ze sobą propozycji działań. Z dokumentem można się zapoznać w serwisie Stacja-Konsultacja. Zachęcamy do zgłaszania uwag i propozycji uzupełnienia dokumentu.

W pracę nad społeczną strategią rewitalizacji Starego Fordonu zaangażowani byli także urzędnicy z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej i Wydziału Rozwoju i Wdrażania Polityki Terytorialnej. Strategia po ewentualnych poprawkach będzie podstawą do przygotowywanego przez Urząd Miasta w Bydgoszczy Gminnego Programu Rewitalizacji dla Starego Fordonu o wartości dziesiątków milionów złotych.

stary-fordon-01

CHODZENIE--PIESZO