Bez lipy! Pierwsze spotkanie Zespołu ds. zieleni

25 maja 2021 roku odbyło się spotkanie inauguracyjne Zespołu ds. zieleni projektu „Bez lipy!”. W zespole przez najbliższe miesiące będzie pracowało ponad 40 osób reprezentujących organizacje pozarządowe, władze samorządowe, Radę Miasta, rady osiedli, spółdzielnie mieszkaniowe i osoby zawodowo związane z zielenią oraz mieszkanki i mieszkańcy Bydgoszczy aktywnie działający na rzecz przyrody w mieście.

Zespół będzie pracował metodą Community of Practice (CoP), polegającą na wspólnej, regularnej pracy opartej na wzajemnym uczeniu się, dzieleniu doświadczeniem, wspólnym szukaniu odpowiedzi i rozwiązań. Jego zadaniem będzie wypracowanie bydgoskich standardów zieleni, wybranie i wdrożenie Zielonych Inicjatyw oraz wypracowanie zasad działania aplikacji internetowej wspierającej zarządzanie zielenią w Bydgoszczy.

Podczas pierwszego spotkania zespołu, prowadzonego za pomocą platformy Zoom, przypomnieliśmy założenia projektu „Bez lipy!”, jego cele, zaplanowane działania i rezultaty. Zaprezentowaliśmy najważniejsze wyniki diagnozy systemu zarządzania zielenią w Bydgoszczy i wynikające z niej największe wyzwania, także dla przyszłej pracy Zespołu ds. zieleni.

Celem tego spotkania było m.in. wzajemne poznanie się jego uczestników i uczestniczek. W podzespołach wymienialiśmy się informacjami na temat swoich umiejętności, doświadczeń, ale także tego, co w kontekście bydgoskiej zieleni jest najistotniejsze dla poszczególnych osób. Dzięki temu uzyskaliśmy informacje na temat naszych zasobów jako grupy pracującej na rzecz wspólnego celu.

Jednym z rezultatów projektu „Bez lipy!” ma być wypracowanie bydgoskich standardów zieleni. Dlatego w kolejnej części spotkania, ponownie w podgrupach, zastanawialiśmy się, co powinny obejmować opracowywane przez nas standardy. Dyskutowaliśmy na temat ochrony zieleni przy inwestycjach i związanymi z tym zagadnieniem nasadzeniami zastępczymi i kontrolą nasadzeń.

Kolejnym tematem dyskusji było kształtowanie i ochrona terenów zieleni oraz ich projektowanie i utrzymanie. Uczestnicy poświęcili dużo uwagi nieprzemyślanej i często chaotycznej opiece nad zielenią miejską. Grupa rozmawiająca o komunikacji związanej z zielonymi działaniami w Bydgoszczy oraz edukacją i kształtowaniem postaw mieszkańców zwróciła uwagę na potrzebę konsultacji różnego rodzaju planów, mających wpływ na zieleń w mieście (MPZP, inwestycje i inne). Miasto powinno przeznaczać środki finansowe na programy ekologiczne, granty, zielone budżety, na realizację projektów ekologicznych mieszkańców. Potrzeba komunikacji i konsultacji okazała się wiodącym tematem dla osób rozmawiających o współpracy między instytucjami oraz o partycypacji publicznej (mieszkańców, NGO, rad osiedli, przedsiębiorców, wspólnot mieszkaniowych) w zarządzaniu zielenią.

Kolejne spotkanie Zespołu ds. zieleni odbędzie się w czerwcu, następne — po wakacyjnej przerwie — we wrześniu.

 

Projekt „Bez lipy!” realizowany jest przez miasto Bydgoszcz i toruńską fundację Pracownię Zrównoważonego Rozwoju (PZR), w partnerstwie z Oslo. Realizacja projektu jest możliwa dzięki dotacji programu „Aktywni Obywatele — Fundusz Krajowy”, finansowanego z Funduszy EOG.

 

Koordynator projektu

  Mateusz Strzałkowski
  tel. 459 380 659
  e-mail m.strzalkowski@pzr.org.pl
 fot. M. Zaborowski / UM Bydgoszcz