Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Pracownia Zrównoważonego Rozwoju, ul. Św. Katarzyny 5/3 87-100 Toruń, email: fundacja@pzr.org.pl (zwana dalej Fundacją).
 2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
  1. obowiązujących przepisów prawa celem wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Fundacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  2. statutu Fundacji w celu realizacji zadań i celów zawartych w statucie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  3. zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  4. udzielonej przez Pana/Panią zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom takim jak:
  1. podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  2. podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Fundacji na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów zawartych w pkt 2, w tym również w ramach obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych ma Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do danych, w tym otrzymania kopii tych danych (art. 15 RODO);
  2. sprostowania (poprawiania) danych (art. 16 RODO);
  3. usunięcia danych (art. 17 RODO);
  4. ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO).
 6. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Translate »