Temat I: Informacja i edukacja o zieleni w Toruniu

Rekomendacja: uruchomienie pilotażowego programu „Szlakami Zieleni — Spotkania i Spacery Informacyjno-Edukacyjne”

Odpowiedź UMT: Rekomendacja zaakceptowana. Spotkania z mieszkańcami w terenie to niezwykle ciekawa propozycja. Opracowanie koncepcji spotkań oraz ich realizacja powinna być wypracowana przy współudziale członków zespołu GreenLab.

Temat II: Zielone projekty w Budżecie Obywatelskim Torunia

Rekomendacja 1: Zabezpieczenie środków na trwałe utrzymanie zieleni

Odpowiedź UMT: Zagadnienie wymaga konsultacji społecznych bo pomimo, że projekty „utrzymaniowe” czyli przewidujące przeznaczanie części środków z Budżetu Obywatelskiego na specjalne utrzymanie obiektów, w tym przypadku zieleni, powstałych w ramach tej procedury, były kilkukrotnie zgłaszane przez mieszkańców do BO to zwykle nie cieszyły się popularnością i nie były wybierane do realizacji.

Rekomendacja 2: Wnioski na Projekty Wieloletnie (umożliwienie składania wniosków na projekty obejmujące kilka lat)

Odpowiedź UMT: Rekomendacja zaopiniowana pozytywnie, niewymagająca konieczności uzyskania opinii innych organów np. Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Rekomendacja 3: Wspieranie mieszkańców w dostępie do informacji (zapewnienie mieszkańcom ciągłego dostępu do jasnej i rzetelnej informacji o planach strategicznych i potrzebach miasta w zakresie zieleni)

Odpowiedź UMT: Rekomendacja zaopiniowana pozytywnie. Sposób realizacji tej rekomendacji wymaga uzgodnienia.

Temat III: Zieleń na terenach prywatnych

Rekomendacja 1: Strona informacyjna o zieleni (stworzenie dedykowanej strony internetowej lub podstrony, która będzie zawierała kompletne informacje na temat zakładania, utrzymania i opieki nad zielenią na terenach prywatnych)

Odpowiedź UMT: Wydział Środowiska i Ekologii UMT opiniuje rekomendację pozytywnie i będzie dążyć do stworzenia zakładki na stronie miejskiej prezentującej linki do zweryfikowanych pod względem merytorycznym stron internetowych dotyczących zieleni. W zakładce tej będą zamieszczone również materiały informacyjne w zakresie szeroko pojętej pielęgnacji i ochrony terenów zieleni.

Rekomendacja 2: Dotacje na nasadzenia (wprowadzenie programu dotacji, który pokrywałby część kosztów (np. 50%) nasadzeń zgodnych z miejską polityką w zakresie zieleni)

Odpowiedź UMT: Wydział Środowiska i Ekologii UMT opiniuje rekomendację pozytywnie, jednak udzielanie dotacji jest bardzo sformalizowane, wymaga podjęcia uchwały przez RMT.

Rekomendacja 3: Zwolnienia podatkowe (możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości dla terenów w zarządzie wspólnot i spółdzielni, które stanowią powierzchnię biologicznie czynną)

Odpowiedź UMT: Zwolnienia podatkowe w Toruniu już istnieją, jednak ta forma wsparcia mieszkańców nie cieszy się dużym zainteresowaniem. Jednak uważamy, że konieczna jest szersza informacja nt temat, propagowana np. przez rady okręgów.

Rekomendacja 4: Edukacja i spotkania informacyjne — organizacja spotkań i warsztatów dla zarządców zieleni na terenach prywatnych, w celu podnoszenia ich świadomości i umiejętności w zakresie zrównoważonego zarządzania zielenią

Odpowiedź UMT: Jesienią 2024 roku zostanie zorganizowane pierwsze spotkanie z zarządcami nieruchomości szeroko omawiające kwestie pielęgnacji zieleni. W przypadku jeżeli formuła zostanie pozytywnie przyjęta spotkania będą kontynuowane cyklicznie. W zakładce dotyczącej zieleni znajdą się również materiały dedykowane zarządcom nieruchomości.

Rekomendacja 5: Promowanie modelowej opieki nad zielenią: Utworzenie programu wyróżniającego właścicieli prywatnych, którzy modelowo dbają o zieleń, na przykład poprzez certyfikaty, nagrody lub publiczne wyróżnienia

Odpowiedź UMT: WŚiE UMT zaproponuje organizację konkursu na najlepiej zagospodarowane tereny zieleni w Toruniu. Konkurs adresowany będzie do osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz osób prawnych. Wyniki konkursu oraz laureaci będą promowani na stronach internetowych Urzędu. Myślimy również o przygotowaniu katalogu z najładniejszymi kompozycjami roślinnymi.

Temat IV: Retencja wodna

Rekomendacja 1: Miejska polityka retencyjna — opracowanie i wdrożenie planu retencji wodnej Torunia, który będzie dokumentem strategicznym określającym, w jaki sposób Toruń będzie wykorzystywał swój potencjał retencyjny

Odpowiedź UMT: W ramach nowego Programu ochrony środowiska dla miasta Torunia do roku 2030 r. zostanie przygotowany program rozwoju retencji dla miasta Torunia. Program będzie podsumowaniem dotychczasowych działań miasta w tym zakresie oraz planowanych działań mających na celu rozwój błękitnej infrastruktury w mieście. Ważnym elementem programu będzie katalog dobrych praktyk w tym zakresie. Uwagi zamieszczone w rekomendacji zostaną uwzględnione w tym programie.

Rekomendacja 2: Ewaluacja programu miejskiego na rzecz retencji — przeprowadzenie ewaluacji istniejącego miejskiego programu wspierającego budowę małej retencji, w celu zwiększenia jego efektywności i dostosowania do aktualnych potrzeb

Odpowiedź UMT: W 2024 roku WŚiE przeanalizuje możliwości zmiany programu dotacyjnego w zakresie formy i wielkości przyznawanego dofinansowania. Uwagi zamieszczone w rekomendacji zostaną uwzględnione, szczególnie w zakresie promocji dofinansowania.

Rekomendacja 3: Retencja w szkole — zwiększenie zaangażowania placówek edukacyjnych, zwłaszcza szkół, w promowanie retencji wodnej przez uruchomienie pilotażowych programów edukacyjnych i demonstracyjnych

Odpowiedź UMT: W 2024 roku na terenie jednej ze szkół, w ramach nagrody, zostanie wykonany  ogród deszczowy. Budowa ogrodu zostanie zorganizowana w formie wydarzenia szkolnego. Wychodząc na przeciw zapotrzebowaniu na informacje w zakresie retencji na stronie UMT będą zamieszczone informacje/linki dot. tzw. „Dobrych praktyk w zakresie błękitno-zielonej retencji”.

Rekomendacja 4: Program premiowania tych którzy dbają o retencję. Wprowadzenie systemu nagród lub ulg podatkowych dla osób i wspólnot dbających o retencję wodną

Odpowiedź UMT: W celu promowania małej retencji WŚiE UMT przygotuje projekt uchwały zwalniającej od podatku od nieruchomości również osoby, które wykonały instalację do gromadzenia wody opadowej na swojej nieruchomości.

Rekomendacja 5: Wzorowanie się na dobrych praktykach — analiza i wykorzystanie doświadczeń innych miast, które efektywnie zarządzają retencją wodną, w celu adaptacji sprawdzonych rozwiązań do warunków toruńskich

Odpowiedź UMT: Pracownicy Wydziału Środowiska i Ekologii UMT są w stałym kontakcie z innymi miastami, uczestniczą też w szeregu szkoleń, konferencji i webinariów związanych z różnymi formami retencji. Jednak uwarunkowania środowiskowe każdego miast są inne, stąd nie zawsze przyjęta rozwiązania można zastosować w Toruniu.

Temat V: Parki kieszonkowe w Toruniu

Rekomendacja 1: Prostota i funkcjonalność w projektowaniu
Rekomendacja 2: Unikanie nadmiernych wydatków
Rekomendacja 3: Efektywność kosztowa i konsultacje

Odpowiedź UMT: Nowe projekty parków kieszonkowych skupiają  się na stworzeniu przyjaznej prostej przestrzeni, budowie niezbędnej infrastruktury komunikacyjnej oraz bogatej roślinności, która wpłynie na różnorodność biologiczna oraz estetykę miejsca. Będziemy starali się znaleźć równowagę pomiędzy niezbędnymi nakładami, a oczekiwaniami strony społecznej tak aby w sposób najbardziej efektywny i zgodny z oczekiwaniami  gospodarować środkami publicznymi.

Temat VI: Społeczny nadzór nad zielenią w Toruniu

Rekomendacja 1: Społeczni Inspektorzy Zieleni — utworzenie roli Społecznych Inspektorów Zieleni, którzy będą działać jako obserwatorzy procesów inwestycyjnych i remontowych dotyczących zieleni miejskiej
Rekomendacja 2: Społeczni Opiekunowie Zieleni — powołanie Społecznych Opiekunów Zieleni, którzy będą opiekować się konkretnymi obszarami zielonymi, takimi jak parki i skwery

Odpowiedź UMT: Społeczny nadzór nad terenami zieleni w Toruniu już istnieje choć nie jest sformalizowany. Jednak uważamy, że warto wykorzystać potencjał dużej grupy zaangażowanych mieszkańców, dlatego w 2024 roku przeanalizujemy możliwości wykorzystania inicjatywy społecznej kontroli.

Temat VII: Zielone Podwórka

Rekomendacja 1: Modyfikacja konkursu „Moje Zielone Podwórko” — zmiana formuły konkursu na bardziej wspólnotową i aktywizującą mieszkańców

Odpowiedź UMT: Biuro Toruńskiego Centrum Miasta, przeanalizuje rekomendacje i wspólnie z Wydziałem Środowiska i Ekologii zmieni formułę regulaminu konkursu na 2025 rok

Rekomendacja 2: Organizacja Festiwalu Zielonych Podwórek — wykorzystanie zgromadzonych doświadczeń i zaangażowania uczestników poprzednich konkursów do zorganizowania festiwalu „Zielone Podwórka”

Odpowiedź UMT: Wspólnie z WŚiE, Biuro Toruńskiego Centrum Miasta, jako organizator konkursu „Moje zielone podwórko” wypracuje formułę takiego festiwalu oraz spróbuje wygospodarować środki na ten cel w budżecie miasta na rok 2025 lub pozyskać ze źródeł zewnętrznych

Temat VIII: Sprawy organizacyjne UMT

Rekomendacja 1: Poprawa komunikacji między wydziałami — wzmocnienie komunikacji między poszczególnymi wydziałami Urzędu Miasta Torunia i jednostkami miejskimi w zakresie zarządzania zielenią

Odpowiedź UMT: Jest to trudne zagadnienie, praktycznie od dwóch lat próbujemy wypracować odpowiednie procedury. Nadal widzimy szereg nieprawidłowości wynikających często z niefrasobliwości czy powszechnych sądów, „że to tylko zieleń”. Potrzebne są tu zmiany systemowe.

Rekomendacja 2: Wzmocnienie pozycji WŚiE — systematyczne wzmacnianie pozycji Wydziału Środowiska i Ekologii poprzez zwiększenie finansowania, uprawnień decyzyjnych i wpływu na realizację projektów związanych z zielenią

Odpowiedź UMT: W ciągu ostatnich 3 lat widzimy w tym zakresie znaczny postęp, co widoczne jest w rosnącej liczbie pracowników Wydziału oraz corocznemu zwiększaniu środków na zielone działania. Bez dodatkowych pracowników dalszy progres w tym zakresie nie jest możliwy. Stąd też został złożony  wniosek do PMT o zatrudnienie 4 kolejnych osób, w tym akustyka, dwóch architektów krajobrazu i 1 inspektora zieleni. Zatrudnienie tych osób usprawni pracę Wydziału, szczególnie w zakresie projektowania nasadzeń i zwiększenia kontroli w terenie.

Rekomendacja 3: Rozpoczęcie prac nad inwentaryzacją zieleni — przygotowanie się do procesu inwentaryzacji zieleni w Toruniu, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i współpracy z lokalnymi badaczami

Odpowiedź UMT: Inwentaryzacja zieleni jest zadaniem, przed którym nie uciekniemy i bez wątpienia jest istotnym elementem zarządzania terenami zieleni. Z naszej strony zapewniamy, że stale monitorujemy możliwości pozyskania środków zewnętrznych na wykonanie inwentaryzacji.

Rekomendacja 4: Poprawa i Uzupełnienie Umów UMT–Wykonawca — przegląd i uzupełnienie umów pomiędzy Urzędem Miasta Torunia a wykonawcami w celu lepszego zabezpieczenia interesów zieleni miejskiej

Odpowiedź UMT: Deklarujemy, że umowy każdorazowo są sporządzane poprawnie, a Wydział Środowiska i Ekologii będzie wprowadzał zapisy gwarantujące skuteczność i realizację zamierzeń inwestycyjnych, oczywiście w granicach obowiązującego prawa. Informujemy również, że zamówienia publiczne są w pełni transparentne i publicznie dostępne, również w zakresie umów czy specyfikacji.

Rekomendacja 5: Aktualizacja Przepisów i Regulacji Wewnętrznych — uaktualnienie wewnętrznych przepisów i regulacji dotyczących zarządzania zielenią, aby lepiej odpowiadały na potrzeby miasta i mieszkańców

Odpowiedź UMT: W 2024 Wydział Środowiska i Ekologii wypracuje prostą instrukcję w zakresie ochrony drzew na terenie Torunia, która będzie przekazywana wykonawcom prac wraz z umową.

Przeczytaj wypracowane rekomendacje Zespołu GreenLab Toruń
Przeczytaj odpowiedź Urzędu Miasta Torunia

« Powrót do strony projektu

Translate »