Wisła wciąga mieszkańców Kujawsko-Pomorskiego

„Wisła musi być dzika i zarazem zagospodarowana” — to jeden z głównych wniosków z pierwszych warsztatów diagnostycznych w ramach projektu „Wisła wciąga”, które odbyły się 15 grudnia na Przystani AZS w Toruniu.

W spotkaniu wzięło udział około 25 osób, wśród nich przedstawiciele i przedstawicielki organizacji pozarządowych, kół wędkarskich, samorządów gminnych położonych nad kujawsko-pomorskim odcinkiem Wisły i instytucji kulturalnych, Urzędu Marszałkowskiego, nie zabrakło też naukowców z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, przedsiębiorców, których obszar działań związany jest z Wisłą, podmiotów rozwijających wodną aktywność sportową i dbających o bezpieczeństwo na wodzie.

Celem warsztatów było wzajemne poznanie osób, instytucji i podmiotów działających wokół kujawsko-pomorskiego odcinka Wisły i tych, którzy jeszcze w tym obszarze nie działają, ale – dostrzegają taką potrzebę i potencjał, jaki daje królowa polskich rzek.

Uczestnicy spotkania wspólnie pracowali nad diagnozą problemów i potencjałów kujawsko-pomorskiego odcinka Wisły w zakresie turystyki i rekreacji, środowiska, kultury i społeczeństwa oraz współpracy.

Dyskusje bywały burzliwe, ponieważ każda z osób uczestniczących dostrzegała inne, istotne wymiary funkcjonowania Wisły i jej otoczenia. Mimo wielu perspektyw zdecydowanie wybrzmiało kilka wspólnych postulatów:

  1. Konieczność współpracy różnych środowisk wokół kujawsko-pomorskiego odcinka Wisły. Wielość i różnorodność interesariuszy związanych z kujawsko-pomorskim odcinkiem Wisły to zdecydowanie jej potencjał. Uczestnicy spotkania zwrócili jednocześnie uwagę na występujące między nimi konflikty interesów oraz brak platformy służącej wymianie informacji. Zauważalne jest także niewystarczające zainteresowanie problematyką Wisły przez władze lokalne. Marzeniem niektórych byłaby rywalizacja miast o prowadzenie działań wokół Wisły.
  2. Wisła musi być jednocześnie dzika i zagospodarowana. Uczestnicy spotkania zwrócili uwagę na konieczność zadbania o różne potrzeby i perspektywy rozwoju Wisły. Z jednej strony potrzebny jest rozwój infrastruktury, aby zwiększać dostępność rzeki mieszkańcom, popularyzować aktywność sportową, rekreacyjną i działania kulturalne nad Wisłą, a z drugiej – należy bezwzględnie chronić bogatą bioróżnorodność rzeki i jej najbliższego otoczenia, edukować na temat potencjałów przyrodniczych i historyczno-kulturowych Wisły oraz wzmacniać ten potencjał w skali województwa.
  3. Gospodarowanie Wisłą w zgodzie z środowiskiem. Potencjał gospodarczy i turystyczny rzeki jest obszarem, który zdecydowanie wymaga dyskusji i zintensyfikowania działań. Rozwój żeglugi śródlądowej, transportowej i pasażerskiej czy prowadzenie działalności przemysłowej musi jednak uwzględniać obecne wyzwania związane między innymi z niedoborami wody w rzece oraz zmianą klimatu. Nie powinny także pogłębiać już dziś zdiagnozowanych środowiskowych problemów Wisły, takich jak niekontrolowane zrzuty zanieczyszczeń, zaśmiecenie nabrzeży, zanikanie bioróżnorodności.

Spotkanie było okazją do nawiązania relacji, wymiany kontaktów i inspiracji do dalszych działań. Osoby uczestniczące w spotkaniu wyraziły swoje zainteresowanie dalszą współpracą i konkretne oczekiwania dotyczące organizacji i celu kolejnych spotkań, które powinny stwarzać możliwości nie tylko do rozmowy, ale też do podejmowania czy planowania konkretnych działań oraz profilowania spotkań wokół określonych problemów czy tematów związanych z Wisłą.

„Chcemy być z tymi, którzy chcą działać na rzecz rzeki”.

„Dobre pole do rozmowy. Wychodzę z nowymi pomysłami i nadzieją na współpracę”.

„Potrzeba kolejnych spotkań, bardziej sprofilowanych na konkretny problem”.

To dopiero początek działań w ramach projektu „Wisła wciąga” — cały czas zbieramy spostrzeżenia za pomocą ankiety internetowej.

Wypełnij ankietę!

W połowie stycznia planujemy kolejne warsztaty diagnostyczne, które odbędą się online (więcej szczegółów podamy wkrótce). Zapraszamy na nie szczególnie organizacje i podmioty, które już działają wokół kujawsko-pomorskiego odcinka Wisły.

Bieżące informacje o projekcie można znaleźć na stronie internetowej oraz Facebookowym profilu Fundacji Wolna Wisła.


Projekt realizowany jest przez Fundację Wolna Wisła i Pracownię Zrównoważonego Rozwoju. Realizacja projektu jest możliwa dzięki dotacji programu „Aktywni Obywatele — Fundusz Krajowy”, finansowanego z Funduszy EOG.

 

Koordynator z ramienia PZR

  Krzysztof Ślebioda
  tel. 695 254 739
  e-mail k.slebioda@pzr.org.pl

Obejrzyj fotorelację ze spotkania