Zakończyliśmy cykl spotkań z mieszkankami i mieszkańcami Gdańska o Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030.

8 maja 2023 r. w Hevelianum w Gdańsku podsumowaliśmy cykl spotkań z mieszkankami i mieszkańcami, które prowadziliśmy wspólnie z pracownikami Referatu Badań i Analiz Społeczno-Gospodarczych Wydziału Polityki Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz przedstawicielami jednostek i gdańskich instytucji miejskich.  

We wrześniu 2022 roku Rada Miasta Gdańska uchwaliła dokument „Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta”, który określa ramy rozwoju miasta. We wdrażaniu Strategii mają pomóc cztery Programy Rozwoju: Zielone Miasto, Wspólne Miasto, Dostępne Miasto i Innowacyjne Miasto, które wskazywać będą konkretne działania i przedsięwzięcia służące osiąganiu wyznaczonych celów strategicznych.

Na zlecenie Urzędu Miasta Gdańsk, przy współpracy z jego pracownikami, przeprowadziliśmy cykl spotkań warsztatowych, podczas których mieszkanki i mieszkańcy Gdańska mogli zgłaszać swoje idee i koncepcje, wskazywać działania obecnie najważniejsze dla miasta oraz dzielić się pomysłami na nowe inicjatywy.

Warsztaty tematyczne dotyczyły poszczególnych Programów Rozwoju: Dostępne Miasto, Wspólne Miasto, Zielone Miasto i Innowacyjne Miasto. W każdym z nich uczestniczyło około 80-100 osób. Dyskusja toczyła się przy stolikach tematycznych (np. ruch pieszy, edukacja, przestrzeń).

Łącznie w spotkaniach wzięło w udział około 450 osób.

Wyniki tego procesu opracowaliśmy w formie raportu. Zebrane propozycje posłużą do przygotowania projektów Programów Rozwoju, które następnie będą poddane dalszym konsultacjom społecznym.

Pobierz dokument

Wnioski z dyskusji na temat Programu Rozwoju Dostępne Miasto kierują Gdańsk przede wszystkim w stronę budowania warunków do bezpiecznego i komfortowego korzystania z usług publicznych i poruszania się po mieście. Podstawą dla poprawy warunków ruchu pieszego w Gdańsku powinny być stałe działania inwentaryzacyjne i badania przestrzeni realizowane we współpracy ze społecznością lokalną. W celu wdrażania priorytetu dla ruchu pieszego ważne jest konsekwentne realizowanie działań infrastrukturalnych, ale także egzekwowanie pierwszeństwa dla pieszych przez lokalne zasady organizacji ruchu drogowego. Ważną kwestią jest kształtowanie ruchu pieszego i infrastruktury dostępnej dla osób ze specjalnymi potrzebami.

Program Rozwoju Wspólne Miasto to kwestie przede wszystkim związane z zapewnieniem wysokiej jakości usług społecznych dla mieszkanek i mieszkańców Gdańska oraz budowanie solidarnej, równej i zaangażowanej społeczności miasta. Jednym z obszarów funkcjonowania miasta, który poddano dyskusji, była edukacja, szczególnie ta odpowiadająca na wyzwania zmieniającego się rynku pracy. Szkoły w Gdańsku powinny kierować się wspólnym zestawem wartości uniwersalnych, takich jak szacunek, tolerancja i wdrażać je w podobny sposób zarówno w placówkach publicznych jak i niepublicznych. Jedną z wartości, których obecnie brakuje w szkołach, jest samorządność i możliwość wpływania uczniów na to, w jaki sposób funkcjonują szkoły. Szkoły powinny być miejscem edukacji międzykulturowej na rzecz większej akceptacji dla różnorodności oraz edukacji solidarnościowej.

W celu budowania aktywnego i zaangażowanego miasta istnieje potrzeba wypracowania nowej wizji wsparcia i rozwoju sektora organizacji pozarządowych, uwzględniającej perspektywy zarówno dużych, jak i mniejszych organizacji. Wesprzeć należy także społecznych liderów poprzez szkołę animatorów społecznych oraz zadbać o kształtowanie nowych aktywistek i aktywistów, dzięki praktykowaniu i nauczaniu partycypacji w szkołach. Ważnym postulatem z dyskusji było zwrócenie uwagi na konieczność wprowadzenia w życie kompletu rekomendacji III panelu obywatelskiego w Gdańsku i rozpoczęcia prac od zinwentaryzowania dotychczasowych wdrożeń przed planowaniem dalszych działań. Rekomendacje dotyczyły następujących obszarów: kształtowanie aktywności obywatelskiej w szkołach, usprawnianie narzędzi partycypacji i aktywności obywatelskiej wśród osób dorosłych, wsparcie w zakresie równego traktowania kobiet i mężczyzn oraz osób LGBT+.

Kierunki działań i rozwiązania dla Programu Rozwoju Zielone Miasto oscylowały od kwestii związanych ze strategicznym planowaniem i zarządzaniem miastem do działań, które należy wspierać na poziomie lokalnym. Budowanie zielonego i odpornego na zmiany klimatu Gdańska nie będzie możliwe bez lokalnych polityk i dokumentów strategicznych, których postanowienia będą się wzajemnie uzupełniały w realizacji celów. Szczególnie potrzebną lokalną polityką są Standardy Ochrony Drzew oraz mechanizmy zobowiązujące do zachowania maksymalnych powierzchni biologicznie czynnych dla nowych inwestycji, ich monitorowania i egzekwowania. Zaproponowano także wprowadzenie dodatkowego wskaźnika do Programu Rozwoju Zielone Miasto zapewniającego nie tylko tereny zieleni w mieście, ale także ich bioróżnorodność.

Dyskusja na temat Programu Rozwoju Innowacyjne Miasto prowadzona była wokół tematów związanych z przestrzenią publiczną, rewitalizacją, kulturą i ochroną zabytków, turystyką i czasem wolnym oraz rozwojem Gdańska przez odpowiedzialną gospodarkę. Wspólnym postulatem, który wybrzmiewa z przeprowadzonych rozmów jest wzmocnienie rozwoju Gdańska przez wsparcie lokalne na poziomie dzielnic. W zakresie kultury podkreślano, że wspieranie rozwoju lokalnych, dzielnicowych instytucji kultury i organizowanych przez nie wydarzeń powinno być równie ważne jak działania kulturalne na poziomie ogólnomiejskim. Podobnie rozwój przestrzeni publicznych powinien być tworzony na podstawie planów rozwojowych dzielnic wypracowanych wspólnie z mieszkankami i mieszkańcami. Ważne jest, aby zapewnić w miarę równomierny rozwój dzielnic, niwelować dysproporcje obecnie występujące między różnymi częściami miasta. Kluczową kwestią jest projektowanie przestrzeni dostępnej, uniwersalnej, w oparciu o potrzeby jej użytkowników, ale także na podstawie analizy danych dotyczących użytkowania przestrzeni.

fot. Grzegorz Mehring, dzięki uprzejmości Urzędu Miasta Gdańsk