Nowy projekt na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami: BADANIE DOSTĘPNOŚCI TRANSPORTU PUBLICZNEGO W TORUNIU.

Tworzymy zespół społecznych– badaczy i badaczek aby sprawdzić czy transport publiczny w Toruniu jest dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Projekt realizowany jest przez Pracownię Zrównoważonego Rozwoju i zespół badaczy z UrbanLab Toruń UMK w ramach programu IMPETUS 4 Citizen Science

Informacje ogólne

Projekt ma na celu zbadanie barier w zakresie dostępności transportu publicznego w Toruniu, które utrudniają osobom z niepełnosprawnościami uczestnictwo w życiu społecznym.
Będziemy rozwijać poprzednie projekty finansowane przez H2020 dotyczące włączającego transportu publicznego, w szczególności projekt TRIPS, wykorzystując narzędzia do skutecznej oceny mobilności miejskiej w Toruniu, które pomogą uwzględnić potrzeby osób z niepełnosprawnościami w codziennym funkcjonowaniu lokalnego transportu publicznego.
Chcemy zidentyfikować, przeanalizować i podnieść świadomość na temat barier w mobilności miejskiej dla osób z niepełnosprawnościami w Toruniu angażując je i ich społeczność w działania z zakresu nauki obywatelskiej.

Rezultaty projektu badawczego posłużą do wdrożenia nowej polityki transportowej w mieście Toruniu. Podstawą do zmian bedą wyniki badania ankietowego o znacznej próbie badawczej. Jest to jedyny potwierdzony punkt widzenia użytkownika-pasażera komunikacji miejskiej.

Citizen Science

Będziemy promować naukę obywatelską w Toruniu, gdzie jest ona rzadko praktykowana, nie tylko w naukach społecznych, a nawet wśród młodego pokolenia. Oprócz wspierania
nauki obywatelskiej w Polsce, planujemy również zająć się ogólną potrzebą uczynienia samej nauki obywatelskiej bardziej inkluzywną, nie tylko poprzez zaangażowanie osób z niepełnosprawnościami jako aktywnych badaczy.

Cele Projektu

1. Zwiększona i szeroko rozpowszechniona wiedza na temat dostępności i włączenia społecznego w transporcie publicznym w Toruniu.
2. Większa znajomość i wykorzystanie podejścia Citizen Science w mieście, w tym wśród pracowników uniwersytetu i lokalnych społeczności osób z niepełnosprawnościami.
3. Większa świadomość potrzeb osób z niepełnosprawnościami w zakresie mobilności miejskiej wśród użytkowników transportu publicznego.

Zakres przestrzenny

Badanie zostanie przeprowadzone na terytorium Torunia
Zamierzamy zbadać istotne wyzwania związane z mobilnością w granicach administracyjnych miasta, ze szczególnym uwzględnieniem do 15 kluczowych węzłów i miejsc docelowych, w szczególności w naszym średniowiecznym centrum miasta, które wpisane jest na listę UNESCO.

 

Jeśli chodzi o zasięg, będziemy nie tylko informować o wynikach projektu w Polsce (zwłaszcza w formie publikacji, networkingu, policy papers), ale także szukać synergii z podobnymi inicjatywami w Europie.
Główne i realne oddziaływanie będzie jednak miało charakter lokalny, w skali miasta.

 

Harmonogram i planowane działania

  • Pilotaż badania – lipiec 2023
  • Badanie właściwe – 25.09 – 10.11
  • Analiza zebranych danych i opracowanie raportu 10.11 – 10.12
  • Organizacja spotkania otwartego na temat dostępności transportu publicznego i przestrzeni publicznej dla osób ze specjalnymi potrzebami 25.09 – 15.10
  • Organizacja spotkania otwartego na temat citizen science i aplikacyjności tego podejścia 13.11 – 26.11
  • Organizacja spotkania podsumowującego wyniki badania z dyskusją o ich implementacji 4.12-10.12

Beneficjenci projektu

Projekt w swoim założeniu ma na celu poprawę mobilności osób ze szczególnymi potrzebami w Toruniu.

Nasz zespół

PZR:

Agnieszka Trzaska
Joanna Suchomska

UrbanLabToruń:

Ewelina Lopata
Paweł Smoliński
Mateusz Kowalski
Damian Jasiński

 

Jeśli jesteś osobą z niepełnosposprawnością i chcesz się zaangazować – zostać naszym społecznym badaczem, skontaktuj się z koordynatorką projektu.

Agnieszka Trzaska
mail: a.trzaska@pzr.org.pl
tel.507 099 127