PZR rewitalizuje

Według danych Instytutu Rozwoju Miast, aż 20% obszarów miejskich w Polsce można określić mianem obszarów zdegradowanych. Mogą to zmienić tylko starannie przeprowadzone, zintegrowane procesy rewitalizacyjne.

Rewitalizacja to nie remont! Poprzedzić ją muszą diagnoza miasta, wyznaczenie obszaru zdegradowanego i przeznaczonego do rewitalizacji oraz przygotowanie spójnego programu rewitalizacji wypracowanego z interesariuszami i poddanego konsultacjom społecznym. Tym właśnie będziemy zajmować się w najbliższych miesiącach we Włocławku, Wołominie i Broku.

Na czym polegać będzie nasza praca?

Najpierw przeprowadzimy szczegółową diagnozę miasta. Sprawdzimy na przykład, ile osób w gminie korzysta z pomocy społecznej, ile osób jest bezrobotnych, jaka jest skala przestępczości, poziom wykształcenia mieszkańców, jakie przedsiębiorstwa działają na terenie gminy, ocenimy także jakość przestrzeni publicznej, dostęp mieszkańców do terenów zieleni.

Na podstawie analizy zebranych danych zostanie wyznaczony obszar zdegradowany, a potem obszar rewitalizacji. Warto pamiętać, że nie może być on „większy niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkały przez więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy” (Ustawa o rewitalizacji, art. 10 ust. 2).

Następnie przeprowadzimy pogłębione badania obszaru rewitalizacji, wykorzystując wywiady indywidualne, sondaże i ankiety, aby lepiej zdiagnozować problemy obszaru, który ma zostać poddany rewitalizacji.

Wreszcie, podczas warsztatów, spotkań, debat, wypracujemy Gminny Program Rewitalizacji. Do powstania dokumentu niezbędna jest współpraca wszystkich interesariuszy i interesariuszek: mieszkańców, mieszkanek, przedstawicieli i przedstawicielek biznesu, lokalnych aktywistek i aktywistów, radnych gmin i osiedli oraz urzędników i urzędniczek, którzy będą odpowiedzialni za wdrożenie GPR-u, za faktyczne przywrócenie do życia zdegradowanych obecnie obszarów, za zmianę naszych miast.

Polecane dokumenty