Kongres Ruchów Miejskich, czyli koniec partyzantki, tworzymy sprawną, demokratyczną instytucję

4 czerwca 2016, po pięciu latach oddolnej i wolnej od formalnych rygorów aktywności w ogólnopolskiej sieci Kongres Ruchów Miejskich, aktywiści i aktywistki powołali do życia Związek Stowarzyszeń Kongres Ruchów Miejskich (czyli federację).

Pięć lat aktywnej działalności wielu inicjatyw i organizacji, zajmujących się poprawą jakości życia mieszkanek i mieszkańców polskich miast przyniosło trwałe zmiany w krajobrazie miejskim. Tematy wcześniej uważane za stricte branżowe, więc hermetyczne, jak polityka przestrzenna, problemy mieszkaniowe, niewydolny transport, zieleń w mieście, dostępnośc usług publicznych czy stan czystości powietrza, weszły do powszechnego obiegu codziennych wiadomości z życia miast. Termin „partycypacja społeczna” to priorytet — przynajmniej deklaratywny — większości publicznych władz miejskich w Polsce.

Te zmiany to efekt pracy u podstaw tysięcy już miejskich aktywistek i aktywistów w Polsce. Są wśród nas zarówno miłośnicy swojej dzielnicy czy osiedla, zainteresowani poprawą estetyki w najbliższym otoczeniu, ogólnopolscy eksperci tematyki miejskiej, jak i politycy oraz urzędnicy samorządów miejskich.

Pierwszy Kongres Ruchów Miejskich odbył się w 2011 r. w Poznaniu, potem były kolejne: w Łodzi (2012), na którym opracowaliśmy społeczną recenzję projektu Krajowej Polityki Miejskiej, w Białymstoku (2013) i w Gorzowie Wielkopolskim. Na tym ostatnim, we wrześniu 2015 r., przyjęliśmy 15 Tez Miejskich (poniżej) oraz rezolucję o sformalizowaniu oddolnej sieci współpracy ruchów miejskich w ciało o osobowości prawnej, zdolnej do szerokich działań formalnych. To znacznie zwiększy naszą sprawność działania i poszerza możliwości, poczynając od własnej siedziby z adresem, a na wystąpieniach do sądów wcale nie kończąc.

W sobotę, 4 czerwca br. na zaproszenie Stowarzyszenia Czas Mieszkańców i Pracowni Zrównoważonego Rozwoju w toruńskim ośrodku „Domkultury! BYDGOSKIE PRZEDMIEŚCIE” przedstawiciele 14 organizacji z 10 miast podjęli uchwały o założeniu Związku Stowarzyszeń pod nazwą “Kongres Ruchów Miejskich” z siedzibą w Poznaniu. Lista członków założycieli poniżej.

Delegaci oraz goście przez blisko 7 godzin pracowali nad ostateczną wersją statutu — celów, sposobów działania i struktur wewnętrznych federacji KRMu. Na koniec dnia jednogłośnie przyjęto wypracowany partycypacyjnie statut, wybrano też Zarząd Kongresu Ruchów Miejskich i Komisję Rewizyjną.

Prezesem zarządu KRM został Lech Mergler, wydawca i publicysta, współinicjator Kongresu Ruchów Miejskich w Poznaniu, wiceprezes Stow. Prawo do Miasta (Poznań), które w wyborach miejskich 2014 poparło prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka.

Na wiceprezeski KRMu wybrano: Martę Bejnar-Bejnarowicz, z zawodu architektkę, radną Miasta Gorzów Wielkopolski oraz prezeskę Stowarzyszenia Ludzie dla Miasta. Oraz Lidię Makowską, kulturolożkę i germanistkę, członkinię Stowarzyszenia Lepszy Gdańsk oraz radną Dzielnicy Wrzeszcz Górny.

Do Komisji Rewizyjnej wybraliśmy Marcina Jarzynowskiego (Stow. Miasto Jest Nasze, Warszawa), Pawła Kołacza (Stow. Czas Mieszkańców, Toruń) i Katarzynę Szczepańską (Komitet Inicjatyw Lokalnych, Gdańsk Wrzeszcz).

Wykonaliśmy pierwszy, ale najważniejszy krok na drodze instytucjonalizacji KRM. Kolejnym zadaniem będzie rejestracja Związku Stowarzyszeń w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz przygotowanie Walnego Zebrania i kolejnego Kongresu Ruchów Miejskich. Po formalnej rejestracji możliwe będzie przyjmowanie do federacji stowarzyszeń zwykłych, nierejestrowanych w sądzie, w których działa większość z nas, oraz innych organizacji. Zainteresowanych przyłączeniem się do struktury KRM jest, na początek, kilkadziesiąt mniejszych i większych organizacji i ruchów miejskich z całego kraju. Warunkiem podstawowym przyjęcia do związku jest akceptacja przez organizację 15 Tez Miejskich (poniżej).

Kongres Ruchów Miejskich przyjął w statucie zapis, że członkowie władz federacji nie mogą być członkami żadnej partii politycznej, żeby nie powstawał konflikt lojalności. KRM jest gotów współpracować z wszystkimi partiami demokratycznymi na zasadzie „zdystansowanego partnerstwa”. Działalność KRM będzie finansowana ze składek członkowskich i darowizn, siedziba federacji będzie zlokalizowana przy Stowarzyszeniu Prawo do Miasta w Poznaniu.

Lista organizacji założycielskich Związku Stowarzyszeń Kongres Ruchów Miejskich:

 • Stowarzyszenie Czas Mieszkańców (Toruń)
 • Fundacja Zielone Światło (Warszawa)
 • Stowarzyszenie Mieszkańcy Dla Sopotu
 • Fundacja Dialog — Fundacja Inicjatyw Obywatelskich (Łomianki)
 • Fundacja Pracownia Zrównoważonego Rozwoju (Toruń)
 • Stowarzyszenie Lepszy Gdańsk
 • Stowarzyszenie Rowerowe Katowice
 • Stowarzyszenie Ludzie Dla Miasta (Gorzów Wielkopolski)
 • Stowarzyszenie Prawo do Miasta (Poznań)
 • Stowarzyszenie Kooperacja Miejska (Warszawa)
 • Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze (Warszawa)
 • PSAL Pomorskie Stowarzyszenie Aktywni Lokalnie (Pruszcz Gdański)
 • Fundacja Komitet Inicjatyw Lokalnych (Gdańsk Wrzeszcz)
 • Stowarzyszenie Nowa Łódź

 

Kontakt z Zarządem

  Lech Mergler
  tel. 504 636 972
  e-mail lech.mergler@gmail.com
  Marta Bejnar-Bejnarowicz
  tel. 601 940 121
  e-mail m.bejnar@gmail.com
  Lidia Makowska
  tel. 603 656 833
  e-mail makowska.wrzeszcz@gmail.com

 

14 tez o mieście Kongresu Ruchów Miejskich

Gorzów Wielkopolski, 18 września 2015

 

Powołaliśmy w 2011 r. Kongres Ruchów Miejskich, by wspólnie pokonywać przeszkody, których nie mogliśmy przezwyciężyć, działając lokalnie w naszych miastach — przeszkody w postaci niedoboru potrzebnych miastom krajowych regulacji prawnych, państwowych polityk, instytucji i procedur. Miasta potrzebują mądrej, dalekowzrocznej polityki miejskiej i dobrego prawa, dobrych praktyk i standardów. Potrzebują ich, by żyło się w nich lepiej i by wyzwalał się skupiony w nich potencjał zrównoważonego rozwoju i aktywności obywatelskiej.

Kongres Ruchów Miejskich skupia organizacje, działaczki i działaczy miejskich podzielających przekonania na temat miast i ich rozwoju. Przekonania te stanowią nasz wspólny „miastopogląd”. Wartości, na których jest on oparty, to:

 • Rozwój zrównoważony w duchu Karty Lipskiej z 2007 r. — trwały, chroniący przestrzeń, przyrodę i inne zasoby, nastawiony na jakość życia ludzi.
 • Partycypacyjna demokracja miejska zapewniająca podmiotowość mieszkańcom i mieszkankom, obok woli większości oparta na prawach człowieka i ochronie mniejszości.
 • Społeczna solidarność strzegąca równości szans, sprawiedliwych relacji społecznych i gwarantująca słabszym wsparcie miejskiej społeczności.

Tezy Miejskie rozwijają te wartości w odniesieniu do różnych obszarów życia miasta. To stwierdzenia dla nas najważniejsze, pod którymi podpisujemy się i którymi kierujemy się w naszych działaniach.

1. Mieszkańcy i mieszkanki mają niezbywalne prawo do miasta.

Jest nim prawo do korzystania z zasobów miasta i prawo do współdecydowania o najważniejszych sprawach miasta oraz mieszkanek i mieszkańców. Tych praw nie można nas pozbawić. Miasto jest dla mieszkanek i mieszkańców, bo stanowi środowisko naszego życia, a biznes, władza i polityka winny służyć nam i miastu.

2. Demokracja miejska to dla nas nie tylko wybory, lecz ciągła partycypacja mieszkańców w realnym podejmowaniu decyzji o mieście, oparta na edukacji obywatelskiej.

By partycypacyjna demokracja miejska mogła dobrze działać, konieczne jest wypracowanie i wdrożenie potrzebnych narzędzi proceduralnych takich jak referenda lokalne, inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców, panele i sądy obywatelskie, planowanie partycypacyjne, konsultacje społeczne, budżet partycypacyjny i in.

3. Budżet miasta musi trafnie wyrażać potrzeby i aspiracje mieszkańców, które określają oni w trakcie ciągłego, obywatelskiego dialogu.

Obok budżetów partycypacyjnych (zwanych także obywatelskimi) dotyczących niewielkiej części finansów miejskich mieszkańcy powinni mieć znaczący wpływ na decyzje o dużych wydatkach inwestycyjnych oraz długoterminowe plany finansowe miasta.

4. Podstawową powinnością wspólnoty miejskiej jest opieka nad słabszymi jej członkiniami i członkami, zgodna z zasadami społecznej sprawiedliwości.

W szczególności: przeciwdziałanie biedzie, wykluczeniu, bezdomności, wspieranie mieszkańców będących w potrzebie z innych powodów, chronienie mniejszości zagrożonych dyskryminacją.

5. Miasto ma wspierać lokalny biznes, który nie zawsze może konkurować z globalnymi korporacjami.

Energia gospodarcza mieszkańców, zwłaszcza ta realizująca się w handlu i usługach, sprzyja lokalnej akumulacji kapitału, rozwojowi i zamożności miasta oraz tworzeniu stabilnych więzi gospodarczych.

6. Dość umów śmieciowych — praca finansowana z miejskich środków publicznych powinna być wzorcowa pod względem warunków pracy i płacy.

Pozwalają na to klauzule społeczne stosowane w przetargach — ich wdrażanie to obowiązek władz.

7. Miasto ma zapewniać mieszkania dostępne dla najliczniejszej grupy przeciętnie zamożnych mieszkanek i mieszkańców — lokale komunalne oraz lokale w budynkach prywatnych.

Polityka mieszkaniowa ma gwarantować mieszkania socjalne najuboższym, obronę praw lokatorek i lokatorów, zaangażowanie miasta w powstawanie dostępnych mieszkań na wynajem i podnoszenie jakości istniejącego zasobu komunalnego. Dość monopolu komercyjnego budownictwa deweloperskiego mieszkań na sprzedaż na kredyt, ograniczającego dostęp do mieszkania dużym grupom ludności.

8. Jakość życia mieszkanek i mieszkańców zależy od zakresu, dostępności i poziomu usług publicznych, które ma zapewnić miasto — często nie sprzyja temu ich prywatyzacja lub komercjalizacja.

Usługi publiczne obejmują systemy transportu i inne usługi komunalne, edukację, służbę zdrowia, usługi opiekuńcze, opiekę społeczną, sport masowy i rekreację, kulturę i rozrywkę, i in.

9. Rozwój zrównoważony wymaga ochrony środowiska, zwłaszcza środowiska przyrodniczego, którego stan jest istotnym czynnikiem kształtującym warunki życia w mieście.

Podstawowymi wyzwaniami dla „miejskiej ekologii” są hałas, zanieczyszczenie powietrza i wody, emisyjna i marnotrawna energetyka i transport, rabunkowa gospodarka ziemią i wodą, zajmowanie terenów zieleni pod inwestycje, ubytek drzew, nadprodukcja niesortowanych i nieprzetwarzanych odpadów.

10. Transport zrównoważony musi opierać się na wysokiej jakości systemie powszechnie dostępnej komunikacji publicznej oraz ruchu pieszym i rowerowym, zmniejszając rolę transportu samochodowego.

Tylko wzmocnienie systemu komunikacji publicznej w integracji z ruchem pieszym i rowerowym, tworzy warunki sprawnego przemieszczania się w obrębie miast i obszarów metropolitalnych.

11. Dość chaosu! Ład przestrzenny warunkuje sprawne funkcjonowanie miasta, minimalizując konflikty interesów w przestrzeni, a troska o estetykę przestrzeni sprzyja dobrostanowi i atrakcyjności miasta.

Ład przestrzenny nie powstaje w wyniku niezależnych, jednostkowych decyzji inwestycyjnych konkurujących podmiotów biznesowych — przeciwnie, one go degradują na dużą skalę. Jest on efektem kompleksowej, świadomej polityki przestrzennej, miejskiej i krajowej.

12. Rewitalizacja zdegradowanych i historycznych obszarów miejskich to jedno z głównych wyzwań, przed którym stoją polskie miasta. Od sprostania mu zależy ich rozwój i podtrzymanie tożsamości.

Jest ona publicznym, zintegrowanym działaniem podejmowanym we współpracy z lokalną społecznością i w jej interesie, mającym kompleksowy charakter, nieograniczonym do remontów, obejmującym wymiar społeczny (nacisk na funkcję mieszkaniową), ekologiczny, gospodarczy i urbanistyczno-architektoniczny.

13. Kultura jest podstawą i źródłem miejskiego sposobu życia.

Misją miasta jest uczynienie wartości kultury dostępnymi dla ogółu mieszkanek i mieszkańców, nie tylko elit, także w zakresie przygotowania mieszkanek i mieszkańców do udziału w kulturze przez powszechną edukację. Powszechne uczestnictwo w kulturze czyni nasze życie lepszym, a miasto — atrakcyjnym.

14. Potrzebna jest długofalowa dekoncentracja kraju, zwłaszcza instytucji publicznych, sprzyjająca rozwojowi całości jego obszaru.

Dekoncentracja polega na lokalizowaniu instytucji krajowych w różnych miastach, poza stolicą, a instytucji regionalnych także poza miastami wojewódzkimi. Ma wymiar społeczny, gospodarczy i kulturalny.

15. Suburbanizacja — żywiołowe rozlewanie się strefy zurbanizowanej daleko poza miasto — to destrukcyjny, patologiczny proces, który należy powstrzymywać systemowo.

Suburbanizacja niszczy wieś i miasto, łamie zasady zrównoważonego rozwoju, jest sprzeczna z wizjami „miasta zwartego” i „miasta krótkich dróg”. Powoduje znaczne straty środowiskowe, ekonomiczne i społeczne — przez nadmiarową konieczność ciągłego przemieszczania się ludzi po wielkich obszarach oraz przesyłania towarów, transportowania wody, ścieków, opału, energii, odpadów, i in.

Majówka na Trawie w Grudziądzu

Ostatni weekend maja mieszkańcy Grudziądza spędzili na wyłożonym naturalną trawą Rynku. Zainspirowana Śniadaniem na Trawie impreza odbyła się po raz trzeci.

W piątek i sobotę, 28–29 maja 2016 roku, odbył się ekojarmark, pokazy, koncerty i warsztaty. W sobotę organizatorzy zaprosili na rodzinny piknik, któremu także towarzyszyły warsztaty. PZR wspólnie z dziećmi wytwarzał karmniki z puszek i butelek. W niedzielę świętowano natomiast Dzień Dziecka. Zielona miejska przestrzeń jest znakomitym miejscem, żeby spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi. Zapraszamy za kilka dni na toruńskie Śniadania na Trawie i dziękujemy za zaproszenie do Grudziądza!

Program Śniadania na Trawie: Go Wild for Life!

Śniadanie na Trawie odbywa się w ramach Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska, dlatego — jak co roku — na pikniku odbędą się pokazy, zajęcia, warsztaty związane z przyrodą (Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, Domkultury_Bydgoskie, Leroy Merlin), transportem (Toyota Bednarscy, Dzięgiel Sport), alternatywnymi źródłami energii (Ekoinstal), zrównoważonym korzystaniem z zasobów (IKEA).

W ostatnich miesiącach tematem wielu rozmów okazały się plany wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej, ale także kwestie związane z demokracją, uchodźcami czy też planami zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej. Cieszymy się, że dzięki obecności Polskiej Akcji Humanitarnej i Fundacji Emic uczestnicy Śniadania będą mogli spotkać się, porozmawiać na temat uchodźstwa, które często jest konsekwencją zmian klimatycznych, czy rabunkowego wydobycia surowców, wziąć udział w proponowanych przez te organizacje warsztatach, wesprzeć ich działalność. Amnesty International Toruń nawiąże do kampanii „Moje ciało a prawa człowieka”. Wydawnictwo TAKO przeprowadzi zajęcia, które pomogą dzieciom zrozumieć, czym jest demokracja.

Jeśli ktoś będzie miał ochotę odpocząć od „poważnych tematów”, będzie mógł skorzystać z wypożyczalni gier planszowych z Grajfer, ćwiczyć jogę ze Studiem Cołbeckich czy Centrum Yo, obejrzeć pokaz tańca Studia Tańca Defense, capoeiry w wykonaniu Capoeira Angola Toruń oraz Zimby Warszawa, upiec pierniki w namiocie Muzeum Toruńskiego Piernika lub zrobić zakupy na jarmarku rękodzieła i naturalnej żywności. Albo leżeć na trawie, słuchając muzyki…

Program Śniadania na Trawie — Toruń, Rynek Staromiejski, 5 czerwca 2016 roku

 • 09.00 Joga z Cołbeccy Studio Jogi
 • 10.00 Zaczynamy Śniadanie!
 • 10.05 Koncert Toruńskiego Kwartetu Smyczkowego
 • 10.15 Centrum Yo: acro joga
 • 12.00 Koncert Illegal Boys
 • 14.00 Koncert MGM
 • 19.30 Piosenki Marka Grechuty, Czesława Niemena i Andrzeja Zauchy zaśpiewają Kasia Kowalska, Sławek Uniatowski, Agnieszka Twardowska, Tobiasz Staniszewski, Paweł Wolsztyński i Kamil Czeszel

 

Stoiska i warsztaty w ramach Śniadania na Trawie

Od godziny 10.00 do godziny 15.00 w ramach Śniadania na Trawie odbywać się będą jarmark naturalnej żywności i rękodzieła (sery, przetwory z owoców i warzyw, miody, wędliny, biżuteria, odzież, zabawki) oraz zajęcia i warsztaty prowadzone przez naszych partnerów, firmy, instytucje i organizacje pozarządowe:

 • Polska Akcja Humanitarna:
  • Sześcienne puzzle „Nie zawsze studnia” — w jaki sposób można pozyskać wodę w miejscach, gdzie nie ma systemu kanalizacyjnego?
  • „Mój dzień jest podobny!” — wielkoformatowe infografiki prezentujące dni z życia Fatumy z Kenii oraz Briana i Brendy z Ugandy, porównując je z tym, jak wyglądają nasze typowe dni
  • „Układanka-przesuwanka” — życie w Syrii
  • „Pomocowe koło fortuny” — gra będąca okazją do rozmowy o pomocy humanitarnej oraz promocji Klubu PAH SOS
  • Mapa „Zmień perspektywę” — świat pełen wyzwań i zasobów
  • Dodatkowo — możliwość własnoręcznego zrobienia pamiątkowej przypinki, wzięcia udziału w quizie PAH i wygrania nagród, wsparcia ofiar konfliktów zbrojnych oraz zakupienia produktów ze sklepiku
 • Amnesty International — działania związane z kampanią „Moje ciało a prawa człowieka”, wielkoformatowe obrazki-kolorowanki z sytuacjami, gdzie narusza się prawa seksualne reprodukcyjne
 • Greenpeace — hotele dla owadów zapylających, bomby nasienne z miododajnych kwiatów, projekt „Adoptuj pszczołę”, petycja w obronie Puszczy Białowieskiej
 • FaniMani.pl — zabawy z kolorowymi pieczątkami — jak wspierać ważne cele przy okazji zakupów przez internet?
 • Fundacja KOT — finał „Kilometrów Dobra”, corocznej akcji o dużym i stale rosnącym odzewie społecznym
 • Fundacja Emic — sprzedaż rękodzieła mieszkanek Ośrodka dla Cudzoziemców z Grupy k. Grudziądza, wspólne tworzenie kartek okolicznościowych
 • Fundacja Zdrowego Życia — dlaczego cukier jest szkodliwy? Podczas zabawy dzieci przygotują słodycze bez cukru, na bazie suszonych owoców, orzechów i pestek
 • Stowarzyszenie Twórcze CECH — warsztaty z drewnem
 • Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych — edukacja przyrodnicza, konkursy i gry
 • Wydawnictwo TAKO — rozmowy z dziećmi i rodzicami na temat demokracji i dyktatury, prezentacja książek „Co to właściwie jest demokracja” i „Oto jest dyktatura”, gry, zabawy, głosowanie w wyborach, spotkanie z książką „Morze”, nauka robienia węzłów i pirackich czapek (od 12.00)
 • Domkultury_Bydgoskie — warsztaty ceramiczne, „Go Wild for Life!” (11.00–14.00)
 • Muzeum Toruńskiego Piernika — wspólne pieczenie pierników
 • Grajfer Strefa Gier — wypożyczalnia gier planszowych
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu — stoisko z animacjami: próby sprawnościowe, animacje dla dzieci, ChillZone na leżakach, wystąpienie ekspertów szkoły na scenie: dr Zdzisław Preisner opowie o podróżach w ciekawe i mało znane zakątki Europy (13.30), a Izabela Lewandowska (11.30) podpowie, jak założyć własny biznes
 • Technikum Menedżerskie w Toruniu — sztuczki cyrkowe, rozdawanie balonów, malowanie twarzy oraz zabawy prowadzone przez uczniów
 • Dzięgiel Sport — rolkowe i rowerowe pokazy
 • CPP Toruń Pacific — tradycyjne „Śniadanie z Płatkami”
 • IKEA — zadbaj o środowisko we własnym domu!:
  • ile energii potrzebuje żarówka LED, a ile tradycyjna? — pokazy i konkursy z nagrodami
  • sadzenie ziół, doniczki z recyklingu
  • gotowanie na żywo z wykorzystaniem produktów pochodzących ze zrównoważonych źródeł
 • Leroy Merlin — sadzenie roślin
 • Toyota Bednarscy — samochody z napędem hybrydowym: Yaris Hybrid, nowa Toyota RAV4 Hybrid oraz Toyota Prius z napędem hybrydowym czwartej generacji, loteria, w której wygrać będzie można wybrany samochód na weekend oraz podręczniki na temat technologii hybrydowej i zasadach działania auta wodorowego
 • Ekoinstal — odnawialne źródła energii, prezentacja instalacji i pomp ciepła
 • Centrum Yo — pokaz acro jogi, łączącej gimnastykę akrobatyczną, jogę i relaksujący masaż tajski (10.15)
 • Capoeira Angola Toruń oraz Zimba Warszawa — Roda Capoeira Angola (15.30)
 • Studio Tańca Defense — pokaz tańca (17.30)
 • Klaun Koko — animacje, bańki mydlane (od 11.00)

Śniadanie na Trawie. Spotkajmy się!

Międzynarodowy Dzień Ochrony Środowiska obchodzimy w ten sposób od 9 lat. W centrum Torunia rozkładamy 2000 m2 trawy. I zapraszamy. Na trawniku spotykają się przedstawiciele trzech sektorów: organizacje pozarządowe, przedstawiciele zrównoważonego, społecznie odpowiedzialnego biznesu, lokalnych wytwórców naturalnej żywności i rękodzieła, a także samorządowcy.

Tegoroczny plakat „Śniadania na Trawie”, którego autorką jest pochodząca z Torunia Katarzyna Bogucka, doskonale odzwierciedla, jak co roku wygląda nasz piknik.

Dziewięć lat temu pomysł Pracowni Zrównoważonego Rozwoju podchwyciła firma CPP Toruń Pacific, producent płatków Nestle. Wsparła piknik nie tylko finansowo, ale także organizacyjnie. Do dziś „Płatki” są jednym z trzech współorganizatorów „Śniadania”. Wspiera je także Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a piknik odbywa się w ramach święta naszego województwa.

Tysiące torunian i turystów spędzają wspólnie czas na wyłożonym trawą rynku. Co roku słyszymy pytania, czy ta trawa nie mogłaby zostać dłużej, najlepiej na zawsze. Dla nas to kolejny dowód na to, jak bardzo potrzeba nam, w Toruniu, zielonej przyjaznej przestrzeni, bez barier architektonicznych, darmowych miejsc do siedzenia, miejsca spotkań różnych ludzi. Co roku setki dzieciaków biorą udział w warsztatach na temat przyrody, zrównoważonej konsumpcji, sadzą rośliny, biegają za puszczanymi przez klauna Koko bańkami. W tym roku, wspólnie z toruńskim wydawnictwem Tako, podyskutują o tym, czym jest demokracja. Dorośli będą mogli zobaczyć hybrydowe samochody Toyota Bednarski, porozmawiać ze specjalistami o odnawialnych źródłach energii (Eko Instal), ale także o prawach reprodukcyjnych w kontekście praw człowieka (Amnesty International Toruń).

Wierzymy, że większość uczestników „Śniadania” to świadomi konsumenci. Do współpracy zapraszamy firmy, które mogą sprostać ich wymaganiom. Dla firm to doskonała okazja do promocji, pozyskania nowych klientów. Lokalni producenci żywności i rękodzielnicy także chętnie korzystają z naszego zaproszenia, ich stoiska co roku cieszą się popularnością.

Piknik jest też niepowtarzalną okazją, aby zapoznać się z działaniami lokalnych (i nie tylko) organizacji pozarządowych. W tym roku po raz pierwszy mamy okazję spotkać się z toruńskim oddziałem Amnesty International, bydgoskim Greenpeace. Z Poznania przyjedzie FaniMani.

Działaniom edukacyjnym towarzyszy muzyka. Zapraszamy artystów z regionu, związanych z naszym województwem. W tym roku piknik otworzy Toruński Kwartet Smyczkowy, wystąpi także trio MGM oraz bydgoski zespół Illegal Boys. Wieczorem zapraszamy na koncert piosenek Marka Grechuty, Andrzeja Zauchy i Czesława Niemena. Zaśpiewają finaliści telewizyjnych programów typu „Mam Talent” czy „The Voice of Poland”. Sławka Uniatowskiego wiele lat temu można było regularnie słuchać w klubie „Niebo”, ale zamienił je na warszawski „Syreni Śpiew”. Kamil Czeszel kiedyś zadziwiał, śpiewając na ulicy Szerokiej. „Śniadanie” jest okazją przypomnienia sobie, jak brzmią na żywo. Agnieszka Twardowska, Michał Kaczmarek, Tobiasz Staniszewski i Paweł Wolsztyński także związani są z naszym regionem, a jednak znani przede wszystkim z telewizji, a nie z występów na żywo. Koncert zakończy Kasia Kowalska.

Podczas pikniku będzie można także ćwiczyć jogę ze Studiem Cołbeccy, tańczyć ze Studiem Tańca „Defense”, spróbować swoich sił z Capoeira Angola Toruń, skorzystać z wypożyczalni gier planszowych z Grajfer albo poleżeć na trawie, czytając książkę lub patrząc w niebo.

Spotkajmy się Śniadaniu na Trawie. Świętujmy. Go Wild for Life! Niedziela, 5 czerwca 2016 roku, start o godzinie 10.00. Toruń, Rynek Staromiejski. Tak było w zeszłym roku: https://goo.gl/sCDdKy.

„Wielogłos” w Dragaczu

Stworzenie Lokalnych Systemów Integracji (LSI) cudzoziemców, w tym uchodźców, to jeden z głównych celów projektu „Wielogłos”. Po zebraniu wyników z ankiet i wywiadów Joanna Suchomska i Krzysztof Ślebioda z Pracowni Zrównoważonego Rozwoju przeprowadzili w Dragaczu serię warsztatów, w których wzięli udział między innymi pracownicy Urzędu Gminy Dragacz.

Kiedy przygotowywaliśmy się do projektu, rozmawialiśmy z kilkoma gminami, proponując współpracę. Większość z nich nie była gotowa do wzięcia udziału w „Wielogłosie”, obawiając się podejmować trudnego tematu uchodźców czy też sądząc, że udział w projekcie spowoduje swoisty najazd migrantów.

 

Dlaczego gmina Dragacz zdecydowała się na wzięcie udziału w projekcie?

Ewa Dłużyńska, sekretarz gminy Dragacz: Zdecydowaliśmy się na udział w projekcie „LSI” przede wszystkim dlatego, że chcieliśmy podzielić się naszym doświadczeniem z gminami, które nie miały do tej pory kontaktu z cudzoziemcami. Na terenie gminy Dragacz od 8 lat funkcjonuje ośrodek dla uchodźców, wiele instytucji jest zaangażowanych w pomoc dla nich, a tak naprawdę nikt do tej pory nie pokusił się o zorganizowanie wspólnego spotkania, podczas którego przedstawiciel z każdej instytucji mógłby wypowiedzieć się, podzielić się wątpliwościami, wręcz oczekiwaniami względem poszczególnych instytucji. Każdy stara się wykonywać swoje działania jak najlepiej, ale współpracując z innymi można dostrzec i wypracować procedury, których do tej pory brakowało. Myślę, że projekt wypracuje wskazówki, procedury postępowania i zintegruje środowisko lokalne z cudzoziemcami. Na pewno nasz urząd będzie chciał wykorzystać wypracowane procedury.

Projekt „Wielogłos. Integracja uchodźców w polskich gminach” zmierza ku końcowi. Już wkrótce opublikujemy raporty z badań i partycypacyjnie wypracowane rekomendacje do Lokalnych i Szkolnych Systemów Integracji.

„Wielogłos. Integracja uchodźców w polskich gminach” jest częścią projektu „Uchodźcy mają głos”, realizowanego w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Śniadanie na Trawie — zapraszamy!

Tegoroczne „Śniadanie na Trawie” odbędzie się na Rynku Staromiejskim w Toruniu w niedzielę, 5 czerwca 2016 roku — w Dniu Ochrony Środowiska.

Spotkamy się na naturalnym trawniku usytuowanym w gotyckim centrum naszego miasta. Jak co roku, zapraszamy na spędzenie tego dnia z nami, zachęcamy do zabrania koców, leżaków, koszy z przekąskami, zapraszamy do udziału w różnorodnych warsztatach, słuchania muzyki oraz do zakupów naturalnych produktów spożywczych i rękodzieła. Zapewniamy, że wszystko, co można u nas kupić, to polskie, często lokalne produkty, doskonałej jakości.

Zachęcamy lokalnych producentów  i producentki żywności oraz rękodzieła do kontaktu z nami za pomocą formularza: http://bit.ly/1TkzJHy.

Zapraszamy też firmy, które chciałyby włączyć się w przygotowania, wykorzystać „Śniadanie na Trawie” jako doskonałą okazję do promocji swoich produktów czy usług. Drodzy Sponsorzy — czekamy!

Za nami spotkania regionalne akcji Masz Głos, Masz Wybór

Jesteśmy już za półmetkiem akcji Masz Głos, Masz Wybór (edycja 2015-2016), w ramach której PZR opiekuje się uczestnikami i uczestniczkami zadania Przestrzeń dla ludzi.
W trakcie akcji działacze i działaczki z różnych części Polski otrzymują od nas wsparcie w realizacji podejmowanych inicjatyw, które mają poprawić przestrzeń publiczną wokół nich, sprawić, żeby była bardziej przyjazna dla mieszkańców.

Osoby, które uczestniczą w akcji, poza bieżącym doradztwem opiekuna mogą również brać udział w specjalnie dla nich organizowanych warsztatach. W marcu prowadziliśmy warsztaty w Gdyni i Szczecinie, które poświęcone były ewaluacji w procesach partycypacyjnych. Przeprowadziła je Joanna Suchomska.

2016-03-18 16.53.24
Wspólnie z uczestnikami i uczestniczkami zastanawialiśmy się, w którym momencie najlepiej prowadzić ewaluację, jakimi narzędziami sprawdzić, czy prowadzone działania są skuteczne i pozwalają nam osiągnąć zamierzony cel. Dyskutowaliśmy o kryteriach ewaluacji i pytaniach ewaluacyjnych oraz o tym, co zrobić, aby ewaluacja nie była etapem pomijanym w trakcie procesów włączających mieszkańców do podejmowania decyzji.

2016-03-22 08.50.11

W czerwcu finał akcji. Najlepsi uczestnicy i uczestniczki, którym udało się zrealizować lokalne inicjatywy we współpracy z mieszkańcami i lokalnymi władzami, otrzymają Nagrodę Super Samorząd w trakcie uroczystej gali na Zamku Królewskim w Warszawie.
Po stronie PZR akcję koordynuje Dorota Michalska.

„Wielogłos”, czyli „myśl globalnie, działaj lokalnie”

„Wielogłos. Integracja uchodźców w polskich gminach” to projekt, który powstał w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”, finansowanego ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W ramach projektu Pracownia Zrównoważonego Rozwoju wspólnie z Fundacją Emic i toruńskim biurem Polskiej Akcji Humanitarnej prowadzi badania społeczne i warsztaty z uchodźcami, przedstawicielami instytucji regionalnych i samorządowych, organizacjami działającymi na rzecz uchodźców i liderami społecznymi.

Biorące w nim udział miasta, gminy, instytucje nie ponoszą żadnych kosztów finansowych. Przystąpiły do niego dobrowolnie, aby zwiększyć swoje kompetencje w zakresie współpracy z cudzoziemcami, podzielić się swoim doświadczeniem i w ten sposób pomóc w stworzeniu nowych, doskonalszych lokalnych systemów integracji (LSI) uchodźców (i szerzej — cudzoziemców) z polskim społeczeństwem, w polskich gminach i szkołach.

Kiedy do Polski przybywają cudzoziemcy, trafiają do określonej gminy, gdzie się osiedlają, podejmują pracę, naukę. Rozpoczynają proces integracji z nową społecznością lokalną. Natrafiając na różnorodne wątpliwości i problemy, zwracają się z prośbą o pomoc nie do instytucji rządowych czy wojewódzkich, ale do pracowników gminy, w której mieszkają.

Samorządy starają się pomagać jak najskuteczniej, robią to w ramach swoich codziennych obowiązków i często potrzebują wsparcia. Praca z osobami o odmiennej kulturze wiąże się z różnorodnymi przeszkodami, wśród których instytucje wymieniają między innymi barierę językową, różnice kulturowe, słaby przepływ informacji między instytucjami, brak doświadczenia w pracy z cudzoziemcami, a zwłaszcza z uchodźcami. To główne powody, dla których samorządy w Dragaczu (gdzie od 8 lat funkcjonuje ośrodek dla uchodźców) i Słupsku wyraziły zainteresowanie naszymi działaniami i chęć współpracy, dzielenia się wątpliwościami i doświadczeniami. Ich pracownicy mają możliwość bezpłatnie zdobyć wiedzę, doświadczenie, jak usprawnić swoją pracę w zakresie współpracy z cudzoziemcami, w tym także z uchodźcami.

W ramach projektu „Wielogłos” przeprowadziliśmy diagnozę potrzeb, oczekiwań i problemów instytucji, uchodźców oraz mieszkańców w zakresie integracji cudzoziemców w Słupsku i gminie Dragacz. Od kilku tygodni regularnie spotykamy się i wspólnie pracujemy z pracownikami szkół w gminie Dragacz, ośrodku dla cudzoziemców w Grupie, sołtysami, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji oraz przedstawicielami urzędu gminy Dragacz. Równolegle odbywają się warsztaty w Słupsku, w których biorą udział członkowie Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Uchodźców, w skład którego wchodzą pracownicy Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Wydziału Edukacji, Wydziału Polityki Mieszkaniowej, Centrum Obsługi Mieszkańców, Straży Miejskiej, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Samodzielnego Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, reprezentacja organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele i przedstawicielki słupskich przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.

Podczas warsztatów określiliśmy, jakie instytucje na poziomie lokalnym powinny być zaangażowane we współpracę z cudzoziemcami ze względu na zadania, które wykonują (np. pomoc w znalezieniu mieszkania, pracy, zapisanie dziecka do szkoły, nauka języka polskiego, działania integracyjne). Zastanawiamy się jakie instytucje i organizacje powinny czy też mogłyby być odpowiedzialne za poszczególne zadania, związane z funkcjonowaniem cudzoziemców w gminie i ich integracją ze środowiskiem lokalnym oraz skąd pozyskiwać środki na prowadzenie dodatkowych działań, wykraczających poza obowiązkowe zadania instytucji (np. na szkolenia, wydawanie broszur informacyjnych dla cudzoziemców). Podejmiemy próbę wpracowania zasad współpracy pomiędzy tymi instytucjami oraz „procedurę obsługi cudzoziemca” — wdrożenia obcokrajowców w system funkcjonowania gminy i integracji ze społecznością. W myśl zasady: „myśl globalnie, działaj lokalnie”, działamy na poziomie gmin, z którymi obcokrajowcy mają codzienny kontakt, gdzie łatwiej jest wprowadzić i przetestować zmiany, ale chcemy nasze rekomendacje wprowadzić na wyższe szczeble instytucjonalne, aby mogły z nich korzystać instytucje powiatowe, wojewódzkie i ogólnopolskie.

 

Słupsk — dlaczego?

Odpowiedzi udziela Magdalena Prusinowska, podinspektorka ds. aktywnego wsparcia osób z niepełnosprawnościami i programów profilaktyki zdrowotnej w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku

Dlaczego Urząd Miejski w Słupsku bierze udział w projekcie, w warsztatach?

Słupsk powinien być miastem przygotowanym do wyzwań związanych ze współczesnymi migracjami. Masowe migracje dotyczą nie tylko uchodźców, ale i mieszkanek i mieszkańców Słupska, których przemieszczanie się także wymaga przygotowania władz samorządowych — choćby poprzez uwzględnienie potrzeb dzieci wracających z rodzicami z emigracji lub dzieci, których rodzice przebywają za granicą. Dotyczy to też mniejszości narodowych, turystów, pracowników zagranicznych firm i obcokrajowców poszukujących pracy, którzy mieszkając i pracując w Słupsku tworzą społeczność lokalną.

Jakie korzyści projekt przyniesie gminie?

W ramach projektu zostaną zdiagnozowane zasoby i potrzeby Słupska związane z obsługą cudzoziemców (nie tylko uchodźców) oraz opracowane zostaną procedury, które umożliwią sprawne i szybkie prowadzenie spraw dotyczących cudzoziemców. Jako miasto nastawione na rozwój i chcące przyciągać inwestorów musimy się przygotować także do wyzwań z tym związanych.

Jak gmina wykorzysta to, co zostanie wypracowane podczas warsztatów?

Liczymy, że w trakcie warsztatów rozpoczniemy współpracę instytucji i organizacji, które będą następnie aktywnie brały udział w działaniach na rzecz tworzenia lokalnej polityki migracyjnej i integracyjnej, a wypracowane procedury pozytywnie wpłyną na pracę urzędu i rozwój miasta.

„Wielogłos. Integracja uchodźców w polskich gminach” jest częścią projektu „Uchodźcy mają głos”, realizowanego w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

„Przepis na rewitalizację”

Kiedy w 2011 i 2012 roku realizowaliśmy pionierski projekt „Restart — rewitalizacja Starego Miasta w Toruniu”, rewitalizacją nazywano remonty kamienic i ulic, brakowało regulacji prawnych oraz wiedzy. Metodologia i wyniki Restartu wyraźnie wpłynęły na kształtowanie się nowego podejścia do rewitalizacji w Polsce. Dziś krajowe dokumenty strategiczne, regulacje prawne i zalecenia ekspertów są w znacznej części zbieżne z rekomendacjami wypracowanymi w projekcie Restart.

W wielu polskich samorządach nadal brakuje świadomości i zrozumienia, że bez dobrze przygotowanej i przeprowadzonej rewitalizacji, będzie pogłębiać się degradacja części miast, co negatywnie wpływa na ich funkcjonowanie. Samorządowcom brakuje także fachowej i praktycznej wiedzy, jak diagnozować miasta, jak precyzyjnie określać obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji, jak badać obszary wymagające interwencji, a także, jak wspólnie z interesariuszami budować programy rewitalizacji i jak je wdrażać.

„Przepis na Rewitalizację” to praktyczny poradnik, mający na celu dostarczenie samorządom gotowych narzędzi i praktycznej wiedzy, jak krok po kroku przeprowadzić proces, w wyniku którego powstanie całościowa koncepcja zarządzania procesami rewitalizacji w mieście, wypracowana wspólnie z interesariuszami i zgodna z regulacjami prawnymi. Rekomendowany proces powstał na podstawie wniosków wyciągniętych z licznych doświadczeń miast europejskich, doświadczeń Pracowni Zrównoważonego Rozwoju w realizacji projektów rewitalizacyjnych i partycypacyjnych, doświadczeń współpracujących z nami ekspertów samorządowych, ale także w oparciu o ustawę o rewitalizacji z 2015 roku i wynikające z niej, narzucone i proponowane rozwiązania, narzędzia, procesy i działania.

Pobierz podręcznik

 

Publikacja powstała w ramach projektu „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu”, w którym mieliśmy okazję uczestniczyć. Projekt realizowany był przez Fundację dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Urząd Miasta Bydgoszczy, Radę Osiedla Stary Fordon oraz Stowarzyszenie Miłośników Starego Fordonu, które zawiązało się w trakcie realizacji projektu. Działania sfinansowano w w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Podręcznik „Przepis na ulicę” — nowe podejście do zarządzania drogami

„Przepis na ulicę” powstał na podstawie naszych doświadczeń i obserwacji. Proponujemy nowe podejście do zarządzania drogami.

Adresatem „Przepisu na ulicę” są przede wszystkim miasta. Chcielibyśmy, aby prezentowany podręcznik stał się inspiracją dla ich mieszkańców i zarządców dróg do wspólnego planowania dobrych ulic. Jednak mieszkańcy mniejszych miejscowości, wsi mają takie samo prawo do dobrze zaprojektowanej ulicy, oni również mogą skorzystać z naszych podpowiedzi. Podręcznik może przydać się także spółdzielniom, wspólnotom mieszkaniowym i  deweloperom.

„Przepis na ulicę” pokazuje dobre rozwiązania w ruchu miejskim, uwzględniające potrzeby transportowe różnych grup użytkowników — pieszych, rowerzystów czy kierowców. Mówimy: „społeczność jest ekspertem”. Przy planowaniu ulic zbyt rzadko korzysta się z wiedzy mieszkańców. To mieszkańcy — użytkownicy ulicy — wiedzą najlepiej, czego potrzebują, potrafią wskazać miejsca, w których jest niebezpiecznie albo brakuje przystanku autobusowego. Dlatego podpowiadamy, jak rozmawiać z mieszkańcami przy projektowaniu ulicy, jakie są etapy drogowego dialogu.

Dla czytelników podręcznika udostępniamy również formularze do realizacji badań ulicy: sondy dotyczącej potrzeb jej użytkowników, ankiety dotyczącej bezpiecznej drogi do szkoły oraz formularza do badania zachowań użytkowników ulicy.

Pobierz lub otrzymaj podręcznik

 

Życzymy przyjemnej lektury i dobrych ulic!

Paweł Kołacz, Joanna Suchomska, Piotr Wielgus
Pracownia Zrównoważonego Rozwoju

Publikacja powstała w ramach projektu „Przepis na ulicę”, realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego we współpracy z Miejskim Zarządem Dróg w Toruniu oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

„Wielogłos” wesprze Słupsk!

Celem projektu „Wielogłos” jest zbadanie, w jaki sposób funkcjonuje w Polsce system integracji uchodźców oraz stworzenie rekomendacji jego zmian i wypracowanie Lokalnych Systemów Integracji (LSI). Projekt zakłada działanie w dwóch gminach: w takiej, gdzie od lat przebywają uchodźcy oraz w drugiej, która wprawdzie zadeklarowała gotowość przyjęcia migrantów, ale nie ma żadnych związanych z tą kwestią doświadczeń.

 

„Wielogłos” w Grupie

W województwie kujawsko-pomorskim od 9 lat funkcjonuje ośrodek dla uchodźców w Grupie k. Grudziądza, na terenie gminy Dragacz. Ta właśnie gmina stała się naturalnym partnerem projektu. Przeprowadziliśmy tam diagnozę na podstawie ankiet i wywiadów indywidualnych z mieszkańcami ośrodka dla cudzoziemców, wywiadów z przedstawicielami pracowników ośrodka, przedstawicielami Urzędu Gminy i szkół działających w regionie. Wspólnie z sołtysami z gminy, urzędnikami, przedstawicielami gminnych instytucji, ośrodka dla cudzoziemców i dyrekcji szkoły w Grupie rozpoczęliśmy pracę nad Lokalnym Systemem Integracji.

Znacznie trudniejsze okazało się znalezienie drugiej gminy. Samorządowcy, pomimo wcześniejszych deklaracji gotowości na przyjęcie migrantów, nie są zainteresowani współpracą związaną z kwestiami uchodźstwa, pracą nad rozwiązaniami, które mogłyby wesprzeć gminy i jednostki wyższego szczebla oraz uchodźców we wzajemnej integracji. Wynika to przede wszystkim z obawy, że podjęcie tego typu działań może zachęcić zbyt wielu cudzoziemców do przybycia do konkretnej gminy.

Zależało nam, aby „Wielogłos” przeprowadzić w naszym województwie, stworzyć Kujawsko-Pomorski Lokalny System Integracji Uchodźców. Jednak musieliśmy zmienić plany. Jednym z miast, które otwarcie deklaruje gotowość przyjęcia uchodźców, jest Słupsk. Propozycję współpracy wysłaliśmy więc właśnie tam. Odpowiedź przyszła bardzo szybko.

„Wielogłos” w Słupsku

W ubiegłym tygodniu spotkaliśmy się ze stworzonym w ubiegłym roku Interdyscyplinarnym Zespołem ds. Uchodźców, w którego skład wchodzą między innymi przedstawiciele wydziału zdrowia i spraw społecznych, wydziału edukacji, polityki mieszkaniowej, spraw obywatelskich i bezpieczeństwa oraz straży miejskiej oraz organizacji pozarządowych. Jego członkowie zadeklarowali, że chętnie przygotują się na ewentualne przybycie uchodźców, bo nie chcą „obudzić się z ręką w nocniku”. Warto zwrócić uwagę, że Słupsk deklaruje przyjęcie jednej lub dwóch rodzin. To zaledwie kilka osób, a jednak na taką decyzję nie jest gotowa większość polskich miast!

Aby zbadać, co o ewentualnym przyjęciu migrantów myślą słupczanie, planujemy przeprowadzić wywiady kwestionariuszowe. Poznamy także gotowość samego Zespołu ds. Uchodźców na przyjęcie migrantów — ich potrzeby, obawy z tym związane.

Pracownicy słupskiego magistratu zainteresowani są przede wszystkim szkoleniami z różnic międzykulturowych. Tego typu warsztatów, informacji oczekują także pracownicy słupskich szkół. Chcą stworzyć własne procedury, przygotować się na ewentualne przyjęcie uchodźców. Wspólnie stworzymy Lokalny System Integracji oraz Szkolny System Integracji, które pomogą sprawnie i bezpiecznie przyjąć, a także włączyć uchodźców w lokalne społeczności. Systemy te będą mogły w przyszłości pomóc innym gminom w stworzeniu własnych procedur integracji uchodźców.

 Źródło fotografii: Słupsk.pl

„Wielogłos. Integracja uchodźców w polskich gminach” jest częścią projektu „Uchodźcy mają głos”, realizowanego w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Będzie film o Dolnej Wiśle

W ramach projektu „Ptasie Wyspy – czynna ochrona ptaków siewkowych (Charadriiformes) w najważniejszych ostojach gatunków” Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA z Torunia realizuje film przyrodniczy prezentujący założenia i cele projektu, a także opowiadający o przyrodzie obszarów Natura 2000 w woj. kujawsko-pomorskim, a w szczególności o gatunkach ptaków siewkowych gniazdujących na wyspach i łachach w Dolinie Dolnej Wisły i Żwirowni Skoki oraz realizowanych działaniach ochronnych.

W ramach tego projektu prowadzimy proces dialogowy, którego celem jest wypracowanie rozwiązań systemowych oraz technicznych zmierzających do poprawy stanu ochrony ptaków siewkowych, będących przedmiotem ochrony obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły PLB04000. Powołany zostanie zespół roboczy złożony z przedstawicieli różnych grup interesariuszy m.in. przedstawicieli Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Gdańsku, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku i Warszawie, naukowców, przedsiębiorców, przyrodników i przedstawicieli organizacji pozarządowych. Spotkania zespołu rozpoczną się z początkiem 2017 roku.
Film zapowiada się bardzo ciekawie, z niecierpliwością czekamy na cały materiał.
Tymczasem zapraszamy do obejrzenia zwiastuna filmu na stronie projektu:
www.ptasiewyspy.alauda.org.pl/wkrotce-premiera-filmu/

Translate »