Według danych Instytutu Rozwoju Miast, aż 20% obszarów miejskich w Polsce (zamieszkanych przez ok. 2,4 miliona mieszkańców) można określić mianem obszarów zdegradowanych. Wymagają one kompleksowej i skutecznej rewitalizacji. Dlatego na realizację działań związanych z rewitalizacją przeznaczono 25 miliardów złotych, poprzez różne programy wsparcia.

 

Rewitalizacja to…

wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez przedsięwzięcia całościowe, obejmujące różne sfery życia. Ich celem jest m.in. poprawa jakości życia mieszkańców, przeciwdziałanie trudnościom gospodarczym tych terenów oraz złemu stanowi technicznemu budynków, a także poprawa stanu środowiska (Narodowy Program Rewitalizacji).

Aktualne wytyczne nakazują zerwać z dotychczasowym postrzeganiem rewitalizacji jako zbioru punktowych, oderwanych od siebie remontów czy modernizacji budynków i ulic.

Aby rewitalizacja była skuteczna i trwale pomagała wyjść zdegradowanemu obszarowi z kryzysu społecznego i gospodarczego, powinna być poprzedzona wnikliwą diagnozą i partycypacyjnym wypracowaniem strategii, która będzie określała zarówno strategiczne ramy, jak i szczegółowe rozwiązania problemów z jakimi boryka każdy obszar dotknięty kryzysem.

 

Gminny Program Rewitalizacji

będzie podstawą do skorzystania z unijnego wsparcia. Aby te fundusze zostały wykorzystane efektywnie, aby zostały osiągnięte zakładane cele, gminy powinny poważnie podejść do opracowania Gminnych Programów Rewitalizacji.

To jedyna okazja, aby rewitalizacja naprawdę się udała. Polska już nigdy może nie mieć drugiej takiej szansy. Dlatego na przedstawicielach samorządu spoczywa dziś wielka odpowiedzialność.

Rewitalizacja wymaga włączeniu wszystkich interesariuszy od początku budowania procesu, a więc już na etapie budowania Programu. Należy w jego przygotowanie zaangażować mieszkańców, liderów społecznych, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie, instytucje i placówki samorządowe oraz różne wydziały i jednostki urzędu. Należy zaangażować również ekspertów, którzy potrafią prowadzić tak skomplikowane procesy dialogowe i partycypacyjne.

 

Wykaz usług cząstkowych:

  • diagnoza obszarów dotkniętych kryzysem — identyfikacja interesariuszy, ich potrzeb i problemów poprzez innowacyjne techniki społeczne,
  • partycypacyjne wypracowanie kompleksowych programów rewitalizacji oraz konkretnych projektów realizujących programy,
  • kampanie społeczne włączające interesariuszy do procesów rewitalizacji poprzez działania popularyzatorskie i aktywizacyjne,
  • partycypacyjne kreowanie przyjaznych miejsc w przestrzeni publicznej, w tym ulic, placów, skwerów i parków,
  • szkolenia w zakresie rewitalizacji, konsultacji społecznych oraz partycypacji.

 

Zapraszamy do kontaktu

  Dorota Michalska
  tel. 691 328 690
  e-mail fundacja@pzr.org.pl
www.e-pity.pl
Translate »