Tu mieszkam, tu działam

Od dłuższego czasu działając lokalnie obserwujemy coraz mniejszy stopień zaangażowania społecznego i osłabienie poczucia tożsamości na terenie Chełmińskiego Przedmieścia w Toruniu.

To historyczna dzielnica miasta. Zamieszkuje ją ok. 45 tysięcy osób. Historia przedmieścia sięga początków miasta, co pozwoliło na ukształtowanie się swoistego charakteru i tożsamości tego miejsca. Druga połowa XX i pierwsze dekady XXI wieku to okres intensywnej modernizacji i rozbudowy miasta. Wiązało się z dużym przekształceniem tego terenu.

Wskutek postępującej rozbudowy tej części miasta, zatarte zostały historycznie ukształtowane granice okręgu Chełmińskiego Przedmieścia. Zmiana struktury zabudowy, poprzez zniszczenie historycznych budynków szkieletowych i nielicznych w tej części miasta willi zastąpionych zabudową wielorodzinną skutkowało znacznymi zmianami demograficznymi. Nastąpiła wymiana i wzrost liczby mieszkańców okręgu pochodzących z innych części miasta lub spoza Torunia, co wpłynęło na zanik dotychczasowej wyraźnej tożsamości mieszkańców tej części miasta, ukształtowanej głównie historycznie. W obecnych granicach okręgu znajdują się też obszary historycznie odrębnych, posiadających odmienną tożsamość dzielnic: część Mokrego, Bielany, część osiedla Wrzosy.

Wspólnie ze Stowarzyszeniem Chełmińskie Przedmieście Tu Mieszkam i Radą Okręgu Chełmińskie, chcemy podnieść poziom aktywności społecznej i działać na rzecz (od)budowy tożsamości lokalnej mieszkańców;

Case study obejmujące jeden z trzynastu funkcjonujących w mieście okręgów pozwoli wypracować metodę możliwą do zastosowania w kolejnych okręgach.

Projekt zakłada przeprowadzenie diagnozy składającej się z prac studyjnych i warsztatów, uwzględniającej zarówno mieszkańców jak i radę okręgu. Realizowane działania pozwolą z jednej strony dotrzeć do lokalnej społeczności z informacjami o historii i współczesności okręgu, jego problemach i sposobach ich rozwiązywania, z drugiej natomiast zebrać nowe i uzupełnić posiadane informacje sytuacji społecznej na Chełmińskim Przedmieściu.

Posłużą one do opracowania rekomendacji i wniosku o konsultacje społeczne dotyczące funkcjonowania rad okręgu w Toruniu. Działająca w okręgu rada okręgu złoży wniosek do Prezydenta Miasta Torunia wykorzystując jako argumentację materiały zebrane podczas realizacji projektu.

Bezpośrednimi odbiorcami naszego projektu są Mieszkańcy okręgu Przedmieście Chełmińskie – zamieszkujący zarówno część centralną jak i części peryferyjne oraz mieszkańcy części okręgów przyległych. Mieszkańcy zostaną zaproszeni do udziału w diagnozie (200 osób) oraz do udziału we wspólnych warsztatach z członkami rady okręgu (min. 60 osób).Zależy nam na zaangażowaniu młodzieży – tak, aby dzięki zwiększeniu poziomu tożsamości lokalnej, określeniu przynależności do okręgu od najmłodszych lat rozwijać w nich nawyk aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnych. Planujemy zaangażowanie w diagnozę uczniów w trakcie lekcji z wychowawcą / lekcji historii.

Chcemy bezpośrednio dotrzeć do władz Miasta – Rady Miasta oraz Prezydenta Miasta Torunia i stworzyć rekomendacje dotyczące warunków brzegowych, na jakich funkcjonować powinna jednostka pomocnicza Gminy Miasta Torunia.

W nasze działania chcemy zaangażować formalne i nieformalne organizacje działające na obszarze okręgu chełmińskie.

Pośrednimi odbiorcami projektu są mieszkańcy Torunia z pozostałych okręgów, gdyż zgodnie z naszym założeniem, wnioski z projektu będzie można odnieść do funkcjonowania wszystkich rad okręgowych w Toruniu.

 

Koordynator z ramienia PZR

  Damian Jasiński
  tel. 881 301 125
  e-mail d.jasinski@pzr.org.pl

 

Partnerzy projektu

Społeczni Ekodoradcy

Ruszamy do walki ze smogiem w Toruniu. Celem projektu jest zaangażowanie mieszkańców pięciu najbardziej zanieczyszczonych smogiem okręgów Torunia w ograniczanie niskiej emisji poprzez aktywne włączenie ich w działania informacyjno-edukacyjne skierowane do posiadaczy przestarzałych pieców węglowych.

Zrekrutujemy i przeszkolimy 20-osobową sieć społecznych doradców antysmogowych, którzy będą docierać do mieszkańców, informując ich o konieczności wymiany ogrzewania, dostępnych dotacjach i punktach doradczych w Toruniu. Doradcy będą diagnozować problemy i bariery spowalniające proces wymiany pieców, które posłużą do formułowania rekomendacji zmian oferty pomocowej Torunia.

Równolegle prowadzona będzie kampania edukacyjno-informacyjna. Przez cały okres działalności doradców zapewnimy im opiekę merytoryczną i spotkania wzmacniające grupę. 10 doradców będzie miało możliwość uzyskania certyfikatu audytora energetycznego. Zorganizujemy warsztaty dla przedstawicieli samorządów z województwa, których celem będzie przedstawienie rekomendacji wynikających z realizacji projektu i dyskusja nad wprowadzeniem nowych rozwiązań w gminach. Działania projektu pozwolą na zebranie danych do wprowadzenia zmian w systemowych narzędziach antysmogowych, a te w kolejnych latach przełożą się na zwiększenie tempa wymiany pieców oraz poprawę jakości powietrza.

Projekt realizujemy w partnerstwie z Bydgoskim Alarmem Smogowym i Wydziałem Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia.

Posłuchaj o projekcie w Radiu PiK

 

 

Koordynatorka z ramienia PZR

  Kamila Gawrońska-Dickson
  tel. 514 616 849
  e-mail k.gawronska@pzr.org.pl

Aktualności projektu

Rozpoczynamy rekrutację na Społecznych Ekodoradców

Zapraszamy osoby pełnoletnie, które chciałyby się zaangażować do walki ze smogiem w swoich okręgach w Toruniu. Zadaniem Ekodoradcy będzie bezpośrednie dotarcie do mieszkańców opalających mieszkania i domy starymi piecami — z informacją o konieczności dostosowania się do przepisów uchwały antysmogowej oraz informacjami jak to zrobić.

Czytaj dalej

Dlaczego ten projekt jest ważny?

Jakość powietrza jest w Polsce jednym z kluczowym tematów debaty publicznej ostatnich lat, a pojęcia takie jak smog, pył zawieszony czy alarm smogowy mało komu są obce. Według danych GIOŚ, w 2018 r. w Polsce największy udział przypisuje się zanieczyszczeniom pochodzącym z sektora komunalno-bytowego (indywidualnego ogrzewania) – 40,2%, gdzie do głównych zanieczyszczeń zaliczyć należy pyły zawieszone, powstające w domowych paleniskach. Badania wśród przedstawicieli polskich miast wskazują, że problem jakości powietrza jest kluczowym wyzwaniem. Niezależnie od wielkości miasta najczęściej wskazywanym problemem jest ograniczanie wykorzystania tradycyjnych nośników energii cieplnej oraz poprawa efektywności energetycznej budynków. (Rzeńca, A, Sobol, A., Ogórek, P., 2021. Raport o stanie polskich miast. Środowisko i adaptacja do zmian klimatu).

Audyty NIK przeprowadzone w polskich samorządach i europejski audyt działań na rzecz jakości powietrza wskazują też na:

 1. konieczność ewaluowania realizowanych działań,
 2. potrzebę zwiększenia koordynacji działań i współpracy podmiotów na rzecz poprawy jakości powietrza,
 3. zwiększenie świadomości społecznej w zakresie zanieczyszczeń powietrza,
 4. poprawę monitoringu powietrza (Joint report on air quality, Raport NIK P/19/031).

W celu ograniczanie niskiej emisji w Polsce w ostatnich latach wprowadzane są tzw. uchwały antysmogowe określające rodzaje paliw dopuszczonych do spalania oraz wyznaczające terminy, od których nie można już użytkować pieców o określonych klasach. Dla miasta Torunia obowiązują dwa akty prawa lokalnego: uchwała antysmogowa dla woj. kuj-pom z 2019 r. oraz jej zaostrzenie dla 8 miejscowości z województwa, w tym Miasta Toruń. Zgodnie z ich postanowieniami bezklasowe piece na paliwa stałe można użytkować tylko do 31.12.2023 roku, a od 1.01.2022 nie można instalować urządzeń grzewczych na paliwa stałe tam, gdzie w ulicy jest dostępna sieć ciepłownicza lub gazowa.

W Toruniu największy udział w zanieczyszczeniu powietrza ma emisja komunalno-bytowa (65,9%) oraz emisja punktowa (17,5%) (dane za 2019 rok). Stan jakości powietrza jest monitorowany przez 10 stacji pomiarowych w ramach miejskiego systemu monitoringu jakości powietrza. Wyniki bieżących obserwacji są w sposób ciągły udostępnione na miejskiej stronie internetowej oraz dostępne w aplikacji mobilnej EKOToruń. Osiedla z najwyższymi przekroczeniami średniodobowych norm jakości powietrza w Toruniu to: Wrzosy, działki św. Józefa, działki PZWANN, Stawki i Podgórz. W mieście jest ponad 10 tys. źródeł ogrzewania na paliwa stałe. Ich koncentracja występuje w miejscach z liczną starą zabudową jednorodzinną oraz kamienicami w zasobach komunalnych, gdzie nadal dominują kaflowe piece węglowe.

Toruń od lat zachęca mieszkańców do korzystania z miejskiego wsparcia finansowego na zamianę systemu ogrzewania. W okresie 1997-2020 w wyniku prowadzonych działań zlikwidowano 8221 palenisk węglowych i udzielono w sumie 25,6 mln zł dotacji. W 2020 r. wydatkowano na ten cel 2 198 654,75 zł likwidując 186 kotłów oraz 243 pieców kaflowych.

W UMT działa punkt konsultacyjno-informacyjny do obsługi Programu „Czyste Powietrze”, gdzie mieszkańcy mogą uzyskać niezbędne informacje na temat programu i zasad ubiegania się o dofinansowanie, skorzystać z pomocy urzędników w procesie składania wniosków i rozliczeniu dotacji. W tym samym miejscu można uzyskać doradztwo odnośnie miejskiego programu dofinansowania do wymiany ogrzewania.

Informacje pozyskane z UMT wskazują, że od początku roku zainteresowanie dotacjami do wymiany ogrzewania gwałtownie spada. W pierwszych 3 miesiącach 2022 roku złożono jedynie 33 wnioski o dotację miejską, w porównaniu z 87 w analogicznym okresie zeszłego roku. Z pewnością wpływ na tą sytuację mają czynniki zewnętrzne (zmiany na rynkach cen nośników energii cieplnej, wojna na Ukrainie). Jednak pracowniczka UMT obsługująca punkt konsultacyjno-informacyjny „Czyste Powietrze” wskazuje także na generalny problem niskiej świadomości mieszkańców Torunia w zakresie skutków niskiej emisji dla zdrowia, ale także w zakresie obowiązujących przepisów. Mieszkańcy, którzy obecnie zgłaszają się do punktu z reguły nie wiedzą o zaostrzeniu uchwały antysmogowej dla Torunia i braku możliwości wymiany pieców na kolejne piece na paliwa stałe.

Nasze dotychczasowe doświadczenia z działań antysmogowych w Bydgoszczy wskazują, że najskuteczniejsza jest praca w terenie i bezpośrednie dotarcie do mieszkańców. Jest to ostatni moment na zintensyfikowanie działań i połączenie sił lokalnych decydentów, NGO, społeczników i samych mieszkańców. Dotychczasowe aktywności podejmowane przez UMT w zakresie informowania i motywowania mieszkańców Torunia do wymiany źródeł ogrzewania są niewystarczające i nie pozwolą na osiągnięcie stawianych przed Toruniem celów.

Dlatego stworzymy sieć Społecznych Ekodoradców, którzy będą w sposób bezpośredni przekazywać informacje mieszkańcom, szczególnie posiadaczom bezklasowych pieców, o dostępnych dotacjach i pomocy w wymianie źródeł ogrzewania. Będą zbierać też informacje o potrzebach i obawach mieszkańców związanych z wymianą ogrzewania. Wdrożenie zmian, na podstawie zebranych informacji i doświadczeń z pracy terenowej doradców pomoże przyśpieszyć tempo wymiany węglowych pieców i poprawi jakość powietrza w Toruniu.

Baj bez barier

„Baj bez barier”, czyli „Teatr jako zwierciadło — partycypacyjne działania artystyczne, edukacyjne i infrastrukturalne na rzecz rozwoju dostępności w Teatrze «Baj Pomorski» w Toruniu”, to projekt, który realizujemy w partnerstwie z Teatrem „Baj Pomorski” w Toruniu dzięki funduszom Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PEFRON) w ramach konkursu „Kultura bez barier”.

Projekt trwa od sierpnia 2022 do czerwca 2023.

Celem projektu jest szczegółowe poznanie specjalnych potrzeb, opracowanie zestawu dobrych rozwiązań i zainicjowanie ich wdrożenia w zakresie dostępności w Teatrze „Baj Pomorski”, dla trzech grup społecznych: osób z niepełnosprawnością ruchową, ze spektrum autyzmu oraz niewidomych i niedowidzących.

Kultura to sfera życia o wielkiej różnorodności — tak samo zróżnicowani powinni być także jej odbiorcy. Jak wiemy, są grupy społeczne, które mają w tym zakresie specjalne potrzeby, na które instytucje kultury nie zawsze potrafią odpowiedzieć. Prowadzi to do problemu wykluczenia i trudności w uczestniczeniu w życiu kulturalnym i z tym tematem chcemy się zmierzyć w naszym projekcie. Naszym zdaniem otwiera to również potrzebną dyskusję o różnorodności potrzeb i umiejętności komunikowania o nich oraz o znaczeniu uwzględniania neuroróżorodności w przestrzeni publicznej.

Główne założenie projektu „Baj bez barier” realizuje podstawową zasadę modelu stworzonego przez Fundację Kultury bez Barier: przez cały jego okres, od diagnoz, przez szukanie rozwiązań, projektowanie wydarzeń, po ewaluację, jesteśmy w ciągłym dialogu i współtworzeniu ze środowiskiem naszych grup docelowych.

Dlatego też uznaliśmy, że najlepszym do tego narzędziem będzie prowadzony przez nas Zespół ds. dostępności, w skład którego wchodzić będą nie tylko pracownicy Teatru „Baj Pomorski”, ale przede wszystkim osoby ze specjalnymi potrzebami oraz ich opiekunowie i terapeuci. Zespół będzie na bieżąco ewaluował wszystkie wydarzenia projektu oraz pracował nad strategią rozwoju w zakresie dostępności dla Baja Pomorskiego na kolejne lata.

 

O projekcie opowiadaliśmy w Radiu Eska


 

Planowane działania w ramach projektu

 1. Szczegółowa diagnozę barier i potrzeb uczestnictwa w wydarzeniach Teatru „Baj Pomorski” wśród trzech grup docelowych osób ze specjalnymi potrzebami z naszego regionu.
 2. Warsztaty dla pracowników teatru — podnoszenie kompetencji miękkich, podstawy asystowania osobom ze specjalnymi potrzebami.
 3. Integracyjne warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży uwzględniające specjalne potrzeby uczestników.
 4. Partycypacyjne stworzenie spektaklu teatralnego z trzema grupami docelowymi projektu.
 5. Stworzenie audiodeskrypcji spektaklu.
 6. Wyposażenie sali teatru w słuchawki do audiodeskrypcji.

 

Koordynatorka z ramienia PZR

  Agnieszka Trzaska
  tel. 507 099 127
  e-mail a.trzaska@pzr.org.pl

Aktualności projektu

Raport diagnozy barier i potrzeb w zakresie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami Teatru Baj Pomorski w Toruniu.

Zakończyliśmy etap diagnozy, którą przeprowadziliśmy w ramach projektu „Baj bez barier”, aby poznać potrzeby i bariery w uczestnictwie w ofercie Teatru Baj Pomorski w Toruniu osób ze specjalnymi potrzebami, szczególnie: osób niewidomych i niedowidzących, w spektrum autyzmu i z niepełnosprawnością ruchową.

Czytaj dalej

 

Harmonogram projektu i informacje praktyczne

 • Diagnoza barier i potrzeb trwa od sierpnia 2022 i zakończy się w październiku 2022. W jej ramach realizujemy wywiady indywidualne, spacery badawcze i fokusy grupowe z naszymi grupami docelowymi.
 • Zespół do spraw dostępności będzie spotykać się raz w miesiącu na kilkugodzinne prowadzone przez nas warsztaty. Pierwsze spotkanie odbędzie się 19 października 2022.
 • Warsztaty dla pracowników zaplanowane są jako cykl kilku całodziennych spotkań, które realizowane będą od listopada 2022 do marca 2023.
 • Integracyjne warsztaty teatralne odbywać się będą od grudnia 2022 do kwietnia 2023.
 • Premiera spektaklu zaplanowana jest na czerwiec 2023.

Będziemy na bieżąco informować o aktualnościach i działaniach w ramach projektu w naszym serwisie internetowym oraz na naszym profilu na Facebooku.

Przepis na Polną

Fabryka Akcesoriów Meblowych (FAM) w Chełmnie powstała w 1945 roku. W czasach świetności pracowało w niej nawet 6000 osób. W zakładowym domu kultury było gwarno i głośno, odbywały się tu bale karnawałowe dla 1000 dzieci pracowników, bokserskie mecze, turnieje szachowe. Zachowało się mnóstwo zdjęć i prowadzone przez lata kroniki.

W latach dwutysięcznych firma zaczęła podupadać. Opisuje to w „Zapaści” Marek Szymaniak (Wydawnictwo Czarne).

W 2015 roku nowi właściciele firmy FAM — Technika Odlewnicza Sp. z o.o. zaczęli inwestować w nowe branże, między innymi w motoryzacyjną. Postanowili także powrócić do starych zwyczajów i w większym stopniu brać udział w życiu lokalnej społeczności, wspierać jej działania. FAM powołał Fundację Odlewnia, która zaprosiła nas do realizacji projektu „Przepis na Polną”.

Przy ulicy Polnej, na terenie należącym do FAM-u, powstanie sąsiedzki skwer. Jego dokładne usytuowanie zostanie ustalone z potencjalnymi użytkowniczkami i użytkownikami — właśnie rozpoczynamy diagnozę, będziemy rozmawiać z ludźmi, którzy pracują w odlewni oraz tymi, którzy mieszkają w sąsiedztwie. Sprawdzimy, kto i w jaki sposób chciałby spędzać tu czas. W zaprojektowaniu tej przestrzeni pomoże nam JAZ+Miasto z pracowni JAZ+Architekci z Warszawy, z którymi już kilkakrotnie wspólnie projektowaliśmy przestrzeń publiczną.

Podczas prowadzonej przez nas diagnozy dowiemy się także, czy w przyszłości przydałby się tutaj dom sąsiedzki, być może w miejscu, gdzie wcześniej mieścił się klub zakładowy. Zapytamy, jakie funkcje powinno pełnić takie miejsce, czy w tej części Chełmna przydałaby się swego rodzaju świetlica, gdzie dzieci mogłyby odrabiać lekcje lub brać udział w zajęciach plastycznych, czy też może sala warsztatowa, w której mogliby się spotykać emerytowani pracownicy i młodzież.

 

Koordynatorka projektu

  Dominika Urzędowska
  tel. 605 290 879
  e-mail d.urzedowska@pzr.org.pl

Aktualności projektu

Przepis na ulicę. Nowa Polna w Chełmnie

Fabryka Akcesoriów Meblowych (FAM) w Chełmnie powstała w 1945 roku. W czasach świetności pracowało w niej nawet 6000 osób. W zakładowym domu kultury było gwarno i głośno, odbywały się tu bale karnawałowe dla 1000 dzieci pracowników, bokserskie mecze, turnieje szachowe. Zachowało się mnóstwo zdjęć i prowadzone przez lata kroniki.

Czytaj dalej

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele — Fundusz Regionalny. Projekt realizowany przez Fundację Odlewnia — lidera projektu, Pracownię Zrównoważonego Rozwoju i Urząd Miasta Chełmno w partnerstwie z pracownią JAZ+Architekci.

Bydgoski Włącznik Antysmogowy

Celem projektu „Bydgoski Włącznik Antysmogowy” jest aktywny udział mieszkańców Bydgoszczy w tworzeniu oddolnych inicjatyw antysmogowych.

Na najbardziej zanieczyszczonych osiedlach — w Starym Fordonie, w Śródmieściu, na Miedzyniu, Osowej Górze i Okolu będą pracowały grupy antysmogowe złożone z mieszkańców tych części miasta. Przy wsparciu ekspertów grupy zajmą się analizą sytuacji smogowej na osiedlach i opracują narzędzia, które odpowiedzą na problemową sytuację w danym obszarze.

Wyniki działalności osiedlowych grup zostaną wykorzystane w pracy Miejskiego Zespołu Antysmogowego, tworzonego na potrzeby projektu. Zadaniem tego zespołu będzie zaprojektowanie działań systemowych dla innych obszarów miasta. Kluczowym elementem projektu jest stworzenie bazy informacji o stanie powietrza w Bydgoszczy, również z aktywnym udziałem mieszkańców. Bydgoszczanie, którzy będą chcieli włączyć się w obywatelski monitoring powietrza, otrzymają czujniki.

W ramach projektu będzie prowadzona także kampania informacyjno-edukacyjna, diagnoza ubóstwa energetycznego w Bydgoszczy, działania na szczeblu regionalnym oraz procesy młodzieżowe w szkołach ponadpodstawowych.


Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele — Fundusz Regionalny. Projekt realizowany przez Pracownię Zrównoważonego Rozwoju — lidera projektu, Miasto Bydgoszcz i Bydgoski Alarm Smogowy.

Koordynatorka projektu

  Kamila Gawrońska-Dickson
  tel. 514 616 849
  e-mail k.gawronska@pzr.org.pl

Aktualności projektu

Ruszamy z kolejnym projektem antysmogowym dla województwa Kujawsko Pomorskiego

Razem z Bydgoskim Alarmem Smogowym dostaliśmy grant na realizację projektu interwencyjnego. Ruszamy z “Kujawsko – Pomorskim” bez smogu.

Czytaj dalej

Nowy projekt na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami: ZBADAJMY DOSTĘPNOŚĆ TRANSPORTU PUBLICZNEGO W TORUNIU

Tworzymy zespół społecznych– badaczy i badaczek aby sprawdzić czy transport publiczny w Toruniu jest dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Projekt realizowany jest przez Pracownię Zrównoważonego Rozwoju i zespół badaczy z UrbanLab Toruń UMK w ramach programu IMPETUS 4 Citizen Science

Czytaj dalej

Wnioski z narady obywatelskiej Bydgoskiego Włącznika Antysmogowego

Jak przyspieszyć tempo wymiany bezklasowych pieców w województwie kujawsko-pomorskim? Zebraliśmy postulaty samorządów województwa.

Czytaj dalej

Bydgoski Włącznik Antysmogowy - raport z diagnozy jakości powietrza w Bydgoszczy

Publikujemy raport podsumowujący diagnozę środowiskową i społeczną jakości powietrza w Bydgoszczy.

Czytaj dalej

Bydgoski Włącznik Antysmogowy. Spotkanie pięciu Osiedlowych Grup Antysmogowych

Wspólna wymiana doświadczeń z dotychczasowej pracy, ciekawe pomysły i konkretne działania antysmogowe dla osiedli — tak można podsumować kolejne spotkanie zorganizowane w ramach projektu Bydgoski Włącznik Antysmogowy dla pięciu Osiedlowych Grup Antysmogowych, które odbyło się 7 kwietnia 2022 r. w Młynach Rothera.

Czytaj dalej

Rosną ceny energii cieplnej. Czy opłaca się wymieniać piec na ekologiczny? Stop smog.

Z rocznych raportów Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska wynika, że w województwie kujawsko-pomorskim dochodzi do stałego lub okresowego przekroczenia dopuszczalnych norm stężenia pyłu zawieszonego i rakotwórczego benzo(a)pirenu. Głównym źródłem zanieczyszczeń jest niska emisja z sektora komunalno-bytowego, czyli przydomowych kotłowni na węgiel i drewno.

Czytaj dalej

Sztuczne płuca na placu Rapackiego — sprawdzimy, czym oddychają torunianie

Od 14 do 28 stycznia 2022 roku, w ramach ogólnopolskiej akcji „Zobacz czym oddychasz”, na placu Rapackiego stanie makieta sztucznych, oddychających płuc Polskiego Alarmu Smogowego (PAS). 

Czytaj dalej

Rekrutacja do Osiedlowych Grup Antysmogowych w ramach projektu „Bydgoski Włącznik Antysmogowy”

Jeśli mieszkasz w Bydgoszczy i chcesz włączyć się w działania na rzecz poprawy jakości powietrza w Twojej najbliższej okolicy, wypełnij formularz i zgłoś się do Grupy Antysmogowej na Twoim osiedlu.

Czytaj dalej

Wisła wciąga

„Wisła wciąga” to kolejny projekt, który realizujemy dzięki funduszom z programu „Aktywni Obywatele — Fundusz Krajowy”. Liderem projektu jest toruńska organizacja Wolna Wisła, która zaprosiła nas do partnerstwa. Projekt zakończy się w lipcu 2023 roku.

Celem projektu jest budowanie społeczności sojuszników Wisły oraz wzmocnienie i rozwój działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe, mieszkańców, instytucje na rzecz i wokół Wisły na odcinku województwa kujawsko-pomorskiego.

W ramach projektu 10 lokalnych inicjatyw związanych z Wisłą otrzyma wsparcie organizacyjne, merytoryczne oraz materialne. Pomożemy stworzyć Kujawską Wiślaną Sieć, integrującą środowisko sympatyków najdłuższej polskiej rzeki. Ułatwi to zabieranie głosu i podejmowanie działań na rzecz Wisły w przyszłości.

Odbędą się także debaty publiczne na tematy, które okażą się najistotniejsze dla organizacji związanych z tą rzeką. Konieczne wydaje się stworzenie platformy do wspólnych działań na rzecz Wisły, pomimo różnych, często odmiennych, przekonań dotyczących pomysłów na jej zagospodarowanie.

Planujemy również wizytę studyjną w Norwegii, gdzie lokalna społeczność aktywnie rozwija turystykę i dziedzictwo kulturowe związane z rzeką Vefsną.


Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele — Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. Liderem projektu jest Fundacja Wolna Wisła. Partnerami są Fundacja Pracownia Zrównoważonego Rozwoju oraz Vefsna Regionalpark.

Koordynator z ramienia PZR

  Krzysztof Ślebioda
  tel. 695 254 739
  e-mail k.slebioda@pzr.org.pl

Aktualności projektu

Diagnoza społecznego otoczenia Wisły w województwie kujawsko-pomorskim — raport z badania

Publikujemy raport dotyczący społecznego funkcjonowania Wisły w naszym regionie: wiślane inicjatywy potrzebują wzmocnienia i sieciowania.

Czytaj dalej

Projekt #WisłaWciąga, który realizujemy w partnerstwie z Fundacją Wolna Wisła wchodzi w drugi etap i wypływa na szerokie wody!

Zakończył się czas pracy z naszymi organizacjami nad ich Wiślanymi Inicjatywami Lokalnymi (wkrótce ich podsumowanie) a rozpoczynamy projektowanie Kujawskiej Sieci Wiślanej.

Czytaj dalej

Wiślane Inicjatywy Lokalne

W ramach projektu „Wisła wciąga”, realizowanego wspólnie z Fundacją Wolna Wisła, do 21 marca 2022 r. zbieramy pomysły na Wiślane Inicjatywy Lokalne (WIL). Oferujemy merytoryczne i organizacyjne wsparcie, szkolenia oraz dofinansujemy wybranych inicjatyw.

Czytaj dalej

Wisła wciąga mieszkańców Kujawsko-Pomorskiego

„Wisła musi być dzika i zarazem zagospodarowana” — to jeden z głównych wniosków z pierwszych warsztatów diagnostycznych w ramach projektu „Wisła wciąga”, które odbyły się 15 grudnia na Przystani AZS w Toruniu.

Czytaj dalej

Wisła wciąga

„Wisła wciąga” to kolejny projekt, który realizujemy dzięki funduszom z programu „Aktywni Obywatele — Fundusz Krajowy”. Liderem projektu jest toruńska organizacja Wolna Wisła, która zaprosiła nas do partnerstwa. Projekt zakończy się w lipcu 2023 roku.

Czytaj dalej

Bez lipy!

Wspólnie z Miastem Bydgoszczą rozpoczynamy projekt „Bez lipy!”.

Razem z mieszkankami i mieszkańcami miasta opracujemy bydgoskie standardy zieleni (jak powinny być zabezpieczane drzewa podczas remontów drogi, zasady dotyczące nasadzeń itp.). Planujemy także pomóc w przeprowadzeniu zielonych interwencji, zazielenić jakiś skwer lub ścianę, stworzyć społeczny ogród albo posadzić krzewy róż — wesprzemy projekty mieszkańców czy też bydgoskich przedsiębiorców. Zweryfikujemy, jak tego typu działania sprawdzają się w Bydgoszczy i czy warto je ponawiać, gdy już projekt się skończy. Powstanie także aplikacja ułatwiająca wpływ mieszkańców na zieleń miejską.

Mamy nadzieję, że „Bez lipy!” stanie się inspiracją dla innych miast i organizacji, że dzięki niemu nasze miasta ponownie się zazielenią.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele — Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. Projekt realizowany we współpracy z Oslo.

Koordynator projektu

  Mateusz Strzałkowski
  tel. 459 380 659
  e-mail m.strzalkowski@pzr.org.pl

Aktualności projektu

Bez lipy! Mamy społeczny projekt Bydgoskich Standardów Zieleni

25 kwietnia 2023 r. w Młynach Rothera podsumowaliśmy 2 lata pracy nad Bydgoskimi Standardami Zieleni oraz inne rezultaty działań, które wydarzyły się w ramach projektu Bez lipy!

Czytaj dalej

Zielona interwencja na Kapuściskach

W ramach projektu „Bez lipy!” przeprowadzilśmy zielone interwencje, czyli wprowadzenie zieleni tam, gdzie — zdaniem bydgoszczanek i bydgoszczan — jej brakowało. Dzięki naszemu wsparciu przed Aktywnym Warsztatem stanęły skrzynie z roślinnością, posadzono także krzewy bzu. Krzewy posadzono przed Szkołą Podstawową nr 31 i w Parku Bydgoskich Spółdzielców. W sobotę, 4 czerwca 2022 roku do wspólnego […]

Czytaj dalej

„Bez lipy!” na finiszu

Projekt projektu „Bez lipy!” trwa już ponad rok. Powoli zmierza ku finiszowi. Trwają ostatnie prace nad spisaniem standardów zieleni, wkrótce gotowa będzie aplikacja, która pomoże zarządzać zielenią, Zespół ds. zieleni przygotowuje też ostatnią zieloną interwencję.

Czytaj dalej

Bez lipy! Wizyta w partnerskim Oslo

W ramach projektu „Bez lipy!” odwiedziliśmy naszego Partnera — Miasto Oslo, by wymieniać się doświadczeniami w zarządzaniu zielenią i tworzeniu miasta przyjaznego mieszkańcom. Podczas wykładów i spacerów poznaliśmy praktyki i narzędzia Oslo, które mogą stanowić inspirację dla polskich samorządów. To były bardzo intensywne trzy dni.

Czytaj dalej

15. Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju — Zielone interwencje w Bydgoszczy

W sobotę 18 września 2021 ulica Mostowa w Bydgoszczy zostanie zamknięta dla samochodów. Przestrzeń ulicy zostanie oddana bydgoskim organizacjom pozarządowym. W imieniu organizatorów zapraszamy w godzinach od 12.00 do 17.00!

Czytaj dalej

Bez lipy! Poznaj skład Zespołu ds. zieleni

Zespół ds. zieleni wypracuje bydgoskie standardy zieleni, weźmie udział w pracach nad aplikacją, która wesprze komunikację na temat zieleni w mieście oraz przygotuje i będzie nadzorować zielone interwencje prowadzone w ramach projektu „Bez lipy!”. Zespół tworzą osoby reprezentujące różnorodne środowiska, posiadające różne kompetencje i doświadczenia. W jego pracach biorą udział:

Czytaj dalej

Bez lipy! Pierwsze spotkanie Zespołu ds. zieleni

25 maja 2021 roku odbyło się spotkanie inauguracyjne Zespołu ds. zieleni projektu „Bez lipy!”. W zespole przez najbliższe miesiące będzie pracowało ponad 40 osób reprezentujących organizacje pozarządowe, władze samorządowe, Radę Miasta, rady osiedli, spółdzielnie mieszkaniowe i osoby zawodowo związane z zielenią oraz mieszkanki i mieszkańcy Bydgoszczy aktywnie działający na rzecz przyrody w mieście.

Czytaj dalej

Bez lipy! Rusza rekrutacja do zespołu, który wypracuje bydgoskie standardy zieleni

Standardy zostaną wypracowane przez około 40-osobową grupę roboczą, w której skład wejdą między innymi  przedstawiciele Urzędu Miasta Bydgoszczy, przedstawicieli różnorodnych instytucji (deweloperzy, zarządcy nieruchomości, spółdzielnie mieszkaniowe), organizacji pozarządowych, rad osiedli, ekspertów oraz mieszkańców.

Czytaj dalej
Translate »